วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564
พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ชาวไทยพุทธ มุสลิมในพื้นที่นราฯ ร่วมฉลองอายุวัฒนมงคล พระเทพศีลวิสุทธิ์
พิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี แหล่งศึกษาความหลากหลายวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สร้างสันติสุขในพื้นที่
ชาวนราธิวาส ร่วมกวนอาซูรอ สร้างความรักความสามัคคี