วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564
ประกาศจุฬาราชมนตรี แนวปฏิบัติเดือนรอมฎอน ปี 64 ให้ทุกมัสยิด มุสลิมทุกคนปฏิบัติอบ่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
ประเดิมฉีดเข็มแรกวัคซีน ‘ซิโนแวค’ เข็มแรกที่สุไหงโก-ลก
พิธีรับ – ส่ง มอบหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 คนใหม่ ย้ำพร้อมพัฒนา นำพาหน่วยสู่ความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อประชาชน
เดินทางไกลประจำเดือน พัฒนาสัมพันธ์กับชุมชนรอบค่าย
ทหารพรานจิตอาสา ร่วมกับชาวบ้านซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำประปาในพื้นที่ยะหา
ศอ.บต. สืบสานประเพณีพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมฟื้นฟูวัดร้างในพื้นที่ จชต. เพื่อขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชน
พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ชาวไทยพุทธ มุสลิมในพื้นที่นราฯ ร่วมฉลองอายุวัฒนมงคล พระเทพศีลวิสุทธิ์
พิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี แหล่งศึกษาความหลากหลายวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สร้างสันติสุขในพื้นที่