ทั่วไป » นายกฯลงพื้นที่ปัตตานีเยี่ยมชุมชนสองวิถี สังคมพหุวัฒนธรรมบ้านทรายขาว

นายกฯลงพื้นที่ปัตตานีเยี่ยมชุมชนสองวิถี สังคมพหุวัฒนธรรมบ้านทรายขาว

5 เมษายน 2018
1293   0

ปัตตานี – นายกฯพร้อมคณะได้เดินทางเยี่ยมชุมชนสองวิถี สังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นชุมชนไทยพุทธกับชุมชนมุสลิมอยู่อาศัยร่วมกัน มีความร่วมมือร่วมใจในกิจกรรมพัฒนาชุมชนด้วยดีตลอดมา

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางเยี่ยมชุมชนสองวิถี สังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นชุมชนไทยพุทธกับชุมชนมุสลิมอยู่อาศัยร่วมกัน มีความร่วมมือร่วมใจในกิจกรรมพัฒนาชุมชนด้วยดีตลอดมา โดยนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางเข้าสักการะพระประธาน และเจ้าอาวาสวัดทรายขาว ณ.อุโบสถมหาอุด และเข้าสักการะหลวงพ่อทวดสิทธิชัย หลวงพ่อทวด และหลวงพ่อทวดหมาน ณ.วิหาร 3 ทวด

จากนั้นได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ตัวแทนนักเรียนในพื้นที่ จำนวน 5 โรงเรียน จากนั้นได้เดินทางโดยรถยนต์ไปยังมัสยิดนัจมุดดีนบ้านควนลางา บ้านควนลังงา ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พบปะประชาชนบ้านควนลังงา ณ.อาคารเอนกประสงค์ มัสยิดนัจมุดดีน และเข้าร่วมพิธีดูอาร์ (พิธีให้พร) ณ.มัสยิดโบราณ 300 ปี เยี่ยมชมมัสยิดโบราณ 300 ปี บ่อน้ำโบราณ และศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้านควนลังงา

สำหรับ มัสยิดแห่งนี้ได้สร้างขึ้นประมาณ 300 ปีมาแล้ว โดยความร่วมมือระหว่างเจ้าอาวาสวัดทรายขาวกับโต๊ะอิหม่ามในสมัยนั้น โดยมีการสร้างหลังจากสร้างโบสถ์ของวัดทรายขาวแล้วเสร็จได้ขอให้เจ้าอาวาสวัดทรายขาวช่วยสร้างมัสยิดเพื่อที่จะมีสถานที่ในการประกอบพิธีละหมาด โดยมีรูปแบบที่คล้ายกับโบสถ์ในศาสนาพุทธรูปแบบการก่อสร้างเป็นศิลปะการก่อสร้าง ตามแบบศิลปกรรมที่สืบทอดมาจากสถาปัตยกรรมลังกาสุกะ มัสยิดบาโงยลางาทั้งหลังสร้างขึ้นโดยไม่ใช่ตะปูแต่ใช่ลิ่มไม้ นับเป็นภูมิปัญญาและความสมานสามัคคีของชาวชุมชนท้องถิ่นร่วมกันสร้างศาสนสถานและวัฒนธรรมสถานที่งดงามล้ำค่า ทางศิลปะแบบราชอาณาจักรลังกาสุกะ จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้านควนลังงา พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะกรรมการมัสยิดนัจมุดดีนด้วยอัธยาศัยอันดี

หลังเสร็จภารกิจได้เดินทางโดยเฮลิค๊อปเตอร์ไปยังท่าอากาศยานปัตตานี ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ขึ้นเครื่องบินซี 130 กองทัพอากาศ ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 

—————————