วันจันทร์, 1 มิถุนายน 2563

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ย้ำโครงการ”พาคนกลับบ้าน” ยึดหลักกฎหมาย เปิดโอกาสผู้เห็นต่างกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข

06 เม.ย. 2018
1188

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สรุปผลโครงการ “พาคนกลับบ้าน” ยืนยัน ยึดหลักกฎหมายนำ การทหารตาม การเมืองขยาย สานต่องานพัฒนา เปิดโอกาส ให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงกลับมาต่อสู้ด้วยแนวสันติและเข้าสู่ขั้นตอนตามกฎหมาย เพื่อกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข

วันที่ (5 เม.ย. 61) ที่ห้องแถลงข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พันเอก ธนาวีร์ สุวรรณรัตน์ รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และพันเอก พรรษิษฐ์ สุพรรณชนะบุรี ผู้อำนวยการกองพาคนกลับบ้าน ศูนย์สันติวิธี ได้ร่วมแถลงผลการการดำเนินงานโครงการพาคนกลับบ้านในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

เพื่อเปิดโอกาส หรือช่องทางให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงกลับมาต่อสู้ด้วยแนวสันติ และเข้าสู่การอบรมปรับความคิดความเชื่อให้มาร่วมกันพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข โดยมียอดรายงานตัวเข้าโครงการ “พาคนกลับบ้าน” ประจำปี 2561 จำนวน 412 ราย ซึ่งได้ดำเนินการตามกรรมวิธีทั้ง 6 ขั้นตอน คือ การรณรงค์สร้างความเข้าใจ การรับรายงานตัว และอบรมปรับทัศนคติโดยใช้หลักศาสนา การปลดเปลื้องพันธะทางกฎหมาย การขับเคลื่อนชมรมพาคนกลับบ้าน การฝึกอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิต และการติดตามพัฒนาสัมพันธ์เมื่อกลับภูมิลำเนา เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุดให้เป็นไปตามนโยบายแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

พันเอก ธนาวีร์ สุวรรณรัตน์ รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินโครงการ ประจำปี 2561 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ด้วยกันประกอบด้วย…

ส่วนที่ 1 การดำเนินการต่อเป้าหมายประจำปี จำนวน 288 ราย แยกเป็นรายงานตัว ปี 2560 จำนวน 127 ราย และปี 2561 จำนวน 161 ราย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการโครงการพาคนกลับบ้านที่สำคัญ คือ การอบรมปรับทัศนคติโดยใช้หลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง หลักสูตรประชาร่วมใจทำความดี เพื่อแผ่นดิน จำนวน 147 ราย การปลดเปลื้องพันธะทางกฎหมาย หมาย ป.วิฯ อาญา มอบตัวและประกันตัวเรียบร้อย 133 ราย อยู่ระหว่างการดำเนินการ 155 ราย การอบรมวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตรับมอบปัจจัยการผลิต 147 ราย การติดตามสร้างความสัมพันธ์เมื่อกลับภูมิลำเนาโดยหน่วยในพื้นที่ติดตามพบปะอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนที่ 2 การดำเนินการต่อบุคคลที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ “พาคนกลับบ้าน” จากประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 124 ราย ตั้งแต่ 3 ก.พ. 61 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกรรมวิธีของโครงการ “พาคนกลับบ้าน” ตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ที่มุ่งเน้นเชิงคุณภาพเป็นประการสำคัญ โดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานพิสูจน์สัญชาติผู้เข้าร่วมโครงการ “พาคนกลับบ้าน” เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างความสันติสุขอย่างยั่งยืน การจัดตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติ เพื่อดำเนินคัดกรอง ดำเนินกรรมวิธีของบุคคลเป้าหมาย เก็บรูปแบบสารพันธุกรรมบุคคลเพื่อพิสูจน์สัญชาติ ก่อนเข้าร่วมโครงการ และพิสูจน์พฤติกรรมการกระทำความผิดพร้อมดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลที่พิสูจน์ได้ว่ามีสัญชาติไทย การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อบรมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิต รายได้ สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ตลอดการเข้าพักอาศัย หรือบ้านสันติสุข จำนวน 30 หลัง ที่นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ตลอดระยะ 6 เดือน หลังจากนั้นจะเดินทางกลับไปประกอบอาชีพยังภูมิลำเนา หรือเข้าทำงานในโครงการพระราชดำริต่อไป

ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ภายใต้การนำของพลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ยึดหลักนโยบายของรัฐบาล และกองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหลักในการปฏิบัติงานคือ กฎหมายนำ การทหารตาม การเมืองขยาย สานต่องานพัฒนา เพื่อเปิดโอกาส หรือช่องทางให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงกลับมาต่อสู้ด้วยแนวสันติ และเข้าสู่ขั้นตอนตามกฎหมาย เพื่อกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข

 

 

————————————–