วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

รัฐบาลให้ความสำคัญศูนย์ “ตาดีกา” เชื่อสามารถผลิตเยาวชนคนดีสู่สังคมได้

23 เม.ย. 2018
1203

รัฐบาลให้ความสำคัญศูนย์ “ตาดีกา” ประกาศใช้หลักสูตรใหม่ในการเรียนการสอน เน้น การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เชื่อสามารถผลิตคนดีสู่สังคมได้

สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดอบรมโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างประสิทธิภาพ และคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 21 – 24 เมษายน 2561 โดยมี นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบโอวาท แก่ผู้สอนตาดีกาจากศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา จำนวน 121 คน

สำหรับโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างประสิทธิภาพ และคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับกองอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ (สช.) และสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8 จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้สอนในการจัดการศึกษาของศูนย์ฯ ตาดีกา ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ รวมไปถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และในกิจกรรมได้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ความรู้อย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาด้านหลักความพอเพียง ความอดทน และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒธรรม เพื่อให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) มีประสิทธิภาพและคุณภาพในเรื่องของการให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่

นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญแก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ซึ่งเชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตคนดีสู่สังคมได้ดี โดยได้ประกาศใช้หลักสูตรใหม่ของตาดีกาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้เยาวชนได้เข้าใจง่าย และนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยเฉพาะในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งโจทย์เหล่านี้เป็นงานสำคัญที่ผู้สอนทุกคนจะต้องร่วมกันคิดว่า จะทำอย่างให้เยาวชนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ได้รู้ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ในอนาคตรัฐบาลอยากเห็นเยาวชนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง มีความรู้วิชาสามัญควบคู่กับวิชาศาสนา นำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการศึกษา และนำหลักศาสนาไปปฏิบัติในกิจวัตรประจำวันอย่างถูกต้อง พร้อมมีใจรักการเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม ชุมชน และประเทศ ดังนั้นผู้สอนทุกคนจงภูมิใจ เมื่อลูกศิษย์ของเรามีความรู้ ความสามารถ และได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

 

 

————————-