วันจันทร์, 1 มิถุนายน 2563

เจ้าหน้าที่ร่วมกับชาวบ้าน จัดโครงการเปิดปอซอรวมพลังปฏิเสธความรุนแรงรอมฎอน

01 มิ.ย. 2018
570

ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมพลังการปฏิเสธความรุนแรงในทุกรูปแบบ เพื่อให้ทุกคนในชุมชนเกิดความตระหนัก“รอมฎอนเดือนแห่งความบริสุทธิ์  ปราศจากเหตุรุนแรงและยาเสพติด” การอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. ที่มัสยิดนาซอฟาตุลอีบาดะห์ (มัสยิดกอหลำ) หมู่ที่ 2 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา หน่วยเฉพาะกิจสงขลา จัดโครงการเปิดปอซอรวมพลังปฏิเสธความรุนแรงรอมฎอน เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติศาสนกิจของทุกศาสนา  เพราะศาสนา  มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาจิตใจเพื่อนำไปสู่การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน อีกทั้งยัง ส่งเสริมการสร้างกิจกรรมพหุวัฒนธรรม สร้างความรักระหว่างพี่น้องต่างศาสนิก  รวมทั้งกิจกรรมรวมพลังปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ

โดยมี นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสะบ้าย้อย, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเทพา, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธี พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน

นายศักดิ์กรียา  บิลแสละ  ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เนื่องจากในปีฮิจเราะห์ 1439 ถือเป็นเดือนที่ 9 ตามปฏิทินศาสนาอิสลาม เป็นเดือนรอมฎอนเดือนแห่งการถือศีลอดของพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม สำหรับโครงการเปิดปอซอ รวมพลังปฏิเสธความรุนแรงรอมฎอนและแสดงพลังการปฏิเสธความรุนแรงในทุกรูปแบบ เป็นการรวมพลังมวลชนเพื่อให้ทุกคนในชุมชนเกิดความตระหนัก“รอมฎอนเดือนแห่งความบริสุทธิ์  ปราศจากเหตุรุนแรงและยาเสพติด” การอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม รับผิดชอบต่อพื้นที่ของตนเอง ให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย ทั้งในชีวิตและทรัพย์สินส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

 

 

————————