สถานการณ์ชายแดนใต้ » “โฆษก กอ.รมน.” ย้ำ แก้ไขปัญหาชายแดนใต้ เน้น คุณธรรม โปร่งใส เพื่อปชช.อยู่ดีมีสุข

“โฆษก กอ.รมน.” ย้ำ แก้ไขปัญหาชายแดนใต้ เน้น คุณธรรม โปร่งใส เพื่อปชช.อยู่ดีมีสุข

8 กรกฎาคม 2018
607   0

 

“โฆษก กอ.รมน.” ระบุ การแก้ไขปัญหา จชต. บรรลุเป้าหมาย. มีสันติสุขเกิดขึ้นในทุกพท.ของเน้นทำงานยึดคุณธรรม และความโปร่งใสเพื่อปชช.อยู่ดีมีสุข

พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กอ.รมน.ได้ยึดถือนโยบายของรัฐบาล , นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกรอบในการดำเนินงาน และได้พัฒนาแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด พร้อมกับได้มีการประเมินผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เป็นพื้นที่ที่ได้ผ่านการประเมิน และมีการพิจารณาได้ข้อยุติร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด เช่น ความรุนแรง ความเคลื่อนไหว ความพร้อมของกำลังประจำถิ่น ความพึงพอใจของประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น

รัฐบาลจึงได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ตั้งแต่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคง คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้ กอ.รมน. เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 โดยให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. 61 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 61 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการดำเนินงาน ที่ได้ก้าวไปสู่การบรรลุเป้าหมายให้มีสันติสุขเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.พีรวัชฌ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ทาง กอ.รมน. ได้ดำเนินการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการสนับสนุนและเพิ่มบทบาทของประชาชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น

เช่น การสนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มการเลี้ยงไก่เบตง , การเพาะเลี้ยงปลากือเลาะห์ , การเลี้ยงแพะดำ และการปลูกส้มโชกุน รวมไปถึงการสนับสนุนส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยว เช่น อุโมงค์ปิยะมิตร , สวนหมื่นบุปผา , ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง และอุทยานแห่งชาติฮาลา-บาลา เป็นต้น ซึ่งเป็นการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนในรูปแบบของประชารัฐ ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได้ อย่างเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน

“การบริหารจัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนใต้นั้น กอ.รมน. ได้ยึดถือนโยบายของพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน. ที่ให้ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส มีการปฏิบัติงานอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม มีมาตรการควบคุมและตรวจสอบในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ”พล.ต.พีรวัฌช์ กล่าว

ที่มา www.khaosod.co.th