วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

อำเภอตากใบลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พบปะผู้นำศาสนา สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้นำศาสนา

นายอำเภอตากใบลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พบปะผู้นำศาสนา และสัปบุรุษ ณ มัสยิดอัซซาอาดะห์ อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส ตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสำคัญเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน   

เมื่อวันที่ (17 ก.ค.61) นายประยูร พุทธชาติ นายอำเภอตากใบ เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “เยี่ยมมัสยิด/ผู้นำศาสนาตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสำคัญเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน  ที่มัสยิดอัซซาอาดะห์ อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่ผู้นำศาสนา และสัปบุรุษ รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่   ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

โอกาสนี้นายประยูร พุทธชาติ นายอำเภอตากใบ ได้พบปะพูดคุยกับโต๊ะอีหม่ามและผู้นำศาสนาในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านในพื้นที่พร้อมกับมอบของเยี่ยม อาทิ ผ้าละหมาด ของอุปโภค-บริโภคให้กับผู้นำศาสนา เพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจต่อไป

 

สำหรับการออกเยี่ยมมัสยิด ตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสำคัญเพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ถือเป็นการดำเนินการภายใต้นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ที่ต้องการให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสำคัญ เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ ซึ่งนอกจากมีกิจกรรมในการออกเยี่ยมมัสยิดแล้ว

 

 

———————–