วันพฤหัสบดี, 4 มิถุนายน 2563

เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ นำสันติสุขสู่ชายแดนใต้

นราธิวาส – วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ สร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์

วันที่ (24 ส.ค. 61) ที่โรงเรียนนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ จังหวัดนราธิวาส โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกศาสนามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ร่วมกันสร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ลดความหวาดระแวง และสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสงบสุข โดยมอบหมายให้สภาวัฒนธรรมจังหวัด และสภาวัฒนธรรมอำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “อยู่ร่วมกันอย่างไรในสังคมพหุวัฒนธรรม” การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีสตริง การร้องเพลงลูกทุ่งไทย เพลงมลายูท้องถิ่นใต้ การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา เครือข่ายวัฒนธรรม ผู้แทนส่วนราชการทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกิจกรรมที่สร้างความรัก ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการรับรู้ และเข้าใจถึงแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   และสร้างความร่วมมือในการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามศักยภาพสร้างสังคมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สำเร็จลุล่วงอย่างยั่งยืนทุกภาคส่วนจะต้องให้ความร่วมมือกันในการสร้างความเข้าใจในพื้นที่ โดยลดความรุนแรงใช้แนวทาง สันติวิธี พูดคุยซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น อันจะเป็นการสร้างสังคม  พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป.

 

 

 

—————————-