บทความ » “ปัญหายาเสพติด”ภารกิจเร่งด่วนดับไฟใต้ของท่านแม่ทัพภาคที่ 4

“ปัญหายาเสพติด”ภารกิจเร่งด่วนดับไฟใต้ของท่านแม่ทัพภาคที่ 4

4 ตุลาคม 2018
1243   0

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่ ภารกิจสำคัญคือดับไฟใต้ จึงเดินสายพบปะรับฟังความเห็นประชาชนในพื้นที่ และแถลงนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบ มุ่งเน้นเลือกคนดีมาทำงานในพื้นที่ ลดปัญหาการสร้างเงื่อนไขความขัดแย้ง และสิ่งที่ต้องแก้เร่งด่วน คือ “ปัญหายาเสพติด”

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ได้เกิดขึ้นย่างเข้าสู่ปีที่ 14 จากการออกมาให้ข้อมูลในห้วงที่ผ่านมาของหลายฝ่ายที่ข้อมูลตรงกันว่าจะมีจำนวนเหตุการณ์ลดลง แต่ก็ยังมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอยู่ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นตำแหน่งสำคัญที่มีบทบาทในการกำหนดยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหา ซึ่งสิ่งสำคัญที่แม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่จะเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ “ปัญหายาเสพติด”

นโยบายเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ของแม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่ จะดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล คสช. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการดูแล 8 หัวเมืองหลัก สร้างความเข้าใจต่อประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคประชาสังคม ส่วนการพัฒนาจะเดินหน้าโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจของรัฐบาล “น้อมนำ ศาสตร์พระราชา” แก้ปัญหา และพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ความ “มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน” โดยการใช้การเมืองนำการทหาร สร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่น และการยอมรับของพี่น้องประชาชน มุ่งดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งยังคงสานต่องานที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมาให้มีความต่อเนื่อง โดยสิ่งสำคัญที่สุดที่ พล.ท.พรศักดิ์ เน้นย้ำ คือ เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องเป็นคนดี ไม่สร้างเงื่อนไขความขัดแย้ง และต้องแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนที่สุดใน 3 เดือนนี้

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้กำหนดแนวทางการดำเนินการต่อเป้าหมาย 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ค้า ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย โดยมอบหมายให้ ปปส.ภาค 9 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดำเนินการเข้าจับกุมทลายแหล่ง และส่งตัวผู้ที่ถูกจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนกลุ่มที่สอง กลุ่มผู้เสพ จะดำเนินการคัดแยกประเภทผู้ป่วย นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการไว้ 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดเป้าหมายผู้เสพ โดยผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำศาสนา รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือใช้วิธีการสุ่มตรวจในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่ง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดเตรียมชุดตรวจสารเสพติดไว้แล้ว จำนวน 70,000 ชุด

ขั้นตอนที่ 2 การคัดกรอง โดยเจ้าหน้าที่สารณสุขอำเภอ และสาธารณสุขจังหวัด แยกประเภทผู้ป่วยตามความรุนแรงของอาการที่ปรากฏ

ขั้นตอนที่ 3 การบำบัดรักษา โดยผู้เสพ ที่คัดกรองประเภทแล้ว รวบรวมส่งเข้าสู่กระบวนการบำบัด รักษา มีแผนขั้นต้นในการกำหนดหน่วยรองรับการบำบัดรักษา ได้แก่ รพ.ชุมชน, รพ.สาธารณสุขตำบล กรณีผู้เสพ หรือผู้ติดยาทั่วไป ส่วนผู้เสพที่มีปัญหาซับซ้อน มีโรคร่วม ใช้ รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี ในส่วนของผู้เสพที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ส่งเข้าบำบัด ณ หน่วยทหารที่มีการจัดตั้ง รร.วิวัฒน์พลเมือง

ขั้นตอนที่ 4 ส่งตัวผู้ที่ได้รับการบำบัดแล้วกลับคืนสู่สังคม จัดเจ้าหน้าที่ติดตามผู้ที่ผ่านการบำบัด โดยบูรณาการร่วมกับพลังมวลชน, อสม., มวลชนจิตอาสา, ผู้นำศาสนา และผู้นำท้องถิ่น เพื่อป้องกันการกลับมาเสพยาเสพติดอีกครั้ง

ซึ่งขณะนี้ได้มีการเตรียมพร้อมประสานกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำลูกหลานที่ติดยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม โดยการบำบัดรักษาและฝึกอาชีพ ส่วนผู้ค้าก็จะดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในช่วงสามเดือนแรกควบคู่กับการทำพื้นที่ให้ปลอดภัย โดยมีหัวใจหลักคือ การตั้งศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง 37 อำเภอ โดยมี นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจหน่วยเฉพาะกิจหมายเลข และภาคประชาชน รวมถึงผู้นำศาสนาและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นต่างๆ มาร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกัน ภายใต้กรอบกฎหมายและแนวทางสันติวิธี

ซึ่งท่านแม่ทัพยังคงมั่นใจและเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ที่ผมได้รับมาจากการทำงาน และคนที่มาช่วยกันทำงานด้วยความจริงใจในการแก้ไขปัญหาจะนำพาไปสู่การแก้ไขปัญหาได้.

 

 

———————-