วันอาทิตย์, 31 พฤษภาคม 2563

หลอมรวมคนสยาม 2 ประเทศ (ไทย-มาเลย์) ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ลดความขัดแย้งในพื้นที่

นราธิวาส – นาวิกโยธินจัดโครงการเสวนาพหุวัฒนธรรมสมาพันธ์คนสยามในรัฐกลันตัน มาเลเซียกับคนพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ 5 ต.ค.61 ที่ห้องประชุม 101 ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เป็นประธานจัดโครงการเสวนาพหุวัฒนธรรมสมาพันธ์คนสยามในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียกับคนไทยพุทธในพื้นที่ 4 อำเภอ 2 จังหวัดคือ นราธิวาสและปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ 200 คน สำหรับการจัดโครงการเสวนาพหุวัฒนธรรมสมาพันธ์ฯ

ในครั้งนี้ มีคนสยามในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย จำนวน 50 คน และคนไทยพุทธในพื้นที่ชุมชนไทยพุทธบ้านเชิงเขา ชุมชนไทยพุทธบ้านบาเจาะ ชุมชนไทยพุทธบ้านยี่งอและชุมชนไทยพุทธบ้านไม้แก่น เข้าร่วมโครงการฯ ชุมชนละ 20 คน ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของความมั่นคงในประเทศ ที่สำคัญมีบทบาทในการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งรัฐ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสังคมมีความสงบเรียบร้อย ภายใต้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามทุกรูปแบบ ที่นับวันจะมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ 20 ปี

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อบอกเล่าการอยู่ร่วมกันอย่างพหุวัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย เพื่อให้คนไทยพุทธในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือได้ทราบ และนำไปเป็นตัวอย่างในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางให้นำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อให้คนในสยามได้ศึกษาความเป็นอยู่ของคนไทยส่วนใหญ่และเกิดจิตสำนึกรักพวกพ้อง เพื่อเป็นแบบในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันโดยสันติแม้จะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เกิดความแตกแยก

 

 

——————————