บทความ » ส่องนโยบายเร่งด่วน”บิ๊กเดฟ”กับการแก้ปัญหายาเสพติดใน จชต.

ส่องนโยบายเร่งด่วน”บิ๊กเดฟ”กับการแก้ปัญหายาเสพติดใน จชต.

8 ตุลาคม 2018
1273   0

ลมใต้ สายบุรี

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ “บิ๊กเดฟ” แม่ทัพภาคที่ 4  ระบุภายหลังร่วมประชุม และแถลงแผนนโยบายการปฎิบัติงานแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า กอ.รมน.ภาค 4 สน. เดินหน้าใช้กรอบนโยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ 20 ปี ยึดหลักของ กอ.รมน. เพื่อแก้ไขปัญหา จชต. เน้นแก้ปัญหายาเสพติด เห็นผลภายใน 3 เดือนพร้อมผนึกกำลังทุกภาคส่วน สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนเน้นหนักไปในเรื่องการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคประชาชน ที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ จะต้องใช้ “ยุทธศาสตร์คนดี” 

          “บิ๊กเดฟ” มองว่าปัญหาเร่งด่วนของประชาชนคือ “ปัญหายาเสพติด” ที่ผ่านมาได้เดินสายไปพบท่านจุฬาราชมนตรี และพี่น้องประชาชนทั่วไป ทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าต้องการดำเนินการแก้ไขปัญหา   ยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน เป็นเรื่องทุกข์ร้อนที่จะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด อีกทั้งยังก่อปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ เกี่ยวข้องกับผู้ค้าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ มีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม ผกร. และถือว่าเป็นงานเร่งด่วนที่จะต้องเห็นผลใน 3 เดือนแรกจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขเป็นอันดับต้นๆ ส่วนปัญหาอื่นก็ดำเนินการแก้ไขควบคู่กันไป

กลไกที่ใช้ในการอำนวยการและปฏิบัติในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ใช้การขับเคลื่อนและอำนวยการตามกลไกองค์กรการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนใต้ หรือ “ศอ.ปส.จชต.” โดยมี แม่ทัพพรศักดิ์ ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ขับเคลื่อนลงไปยัง “ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด” (ศอ.ปส.จ.) และ“ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ” (ศปก.อ.)/”ศูนย์ปฏิบัติติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ” (ศป.ปส.อ.) เป็นหน่วยหลักในการปฏิบัติงานในรูปแบบของ “ศูนย์ปฏิบัติการร่วม” (ศปร.)

ส่วนโมเดลการดำเนินงานจะมี “การเสริมสร้างความเข้าใจ” เพื่อร่วมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยผ่านเวทีสภาสันติสุขตำบล เวทีกิจกรรมของหมู่บ้านหรือชุมชนในทุกโอกาสที่เอื้ออำนวย และใช้การสร้างความเข้าใจในมิติของศาสนา ได้แก่ “การอ่านคุตตะบะห์” ในการละหมาดวันศุกร์ของผู้นำศาสนาทุกมัสยิด เพื่อสอดแทรกเรื่องการรณรงค์และร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต่อกลุ่มเป้าหมาย

“การป้องกัน” ไม่ให้เด็ก เยาวชน หรือบุคคลทั่วไปเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ใช้มาตรการป้องกันตามแผนงานโครงการของ ศปส.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ และส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีแผนงานโครงการและงบประมาณรองรับประจำปีในการขับเคลื่อน

การปฏิบัติการสืบสภาพ “ข้อมูลผู้ค้า ผู้ใช้ ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด” ในหมู่บ้าน ในชุมชน ให้เป็นหน้าที่ของชุดปฏิบัติการประจำตำบลในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “ตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดยั่งยืน” ที่แต่ละตำบลจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังหลักในการสืบสภาพค้นหาข้อมูลในพื้นที่ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านโดยบูรณาการการสืบสภาพค้นหาร่วมกับพลังมวลชนจัดตั้งในพื้นที่ โดยมีศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ/ศูนย์ปฏิบัติติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ โดยบูรณาการร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ ทำแผนการตั้งด่านตรวจ เพื่อสุ่มตรวจปัสสาวะเป้าหมายในหมู่บ้าน ในชุมชน

การปฏิบัติการสืบสภาพต่อ “กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดทั้งรายใหญ่” และ “รายย่อย” ใช้การเปิดแผนเพื่อจับกุมและดำเนินคดี โดยใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก กกล.ตร.ภูธรภาค 9, ปปส.ภาค 9 ตำรวจปราบปรามยาเสพติด และ กอ.รมน.ภาค 4 สน.

“การบำบัด” กลุ่มผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด มุ่งใช้วิธี “การเชิญชวนและการบังคับ” เพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองของศูนย์คัดกรองของแต่ละอำเภอ ทำการคัดกรองและดำเนินการ โดย “กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด” ใช้วิธีการส่งเข้าบำบัดตามหลักสูตรหรือการวินิจฉัยของ รพ.สต. หรือโรงพยาบาลชุมชน “กลุ่มผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดทั่วไป” ใช้การส่งเข้าบำบัดตามหลักสูตรหรือการวินิจฉัยของโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลจังหวัด หรือการบำบัดในชุมชนโดยใช้มิติศาสนา “กลุ่มผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาซับซ้อนหรือมีโรคร่วม” ใช้การส่งเข้าบำบัด ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ส่วน “กลุ่มผู้ใช้ ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว” ใช้วิธีการส่งเข้าบำบัด ณ หน่วยทหารที่มีการจัดตั้ง รร.วิวัฒน์พลเมืองหรือสถานที่ที่มีความเหมาะสม

ผู้ที่ผ่านการบำบัด จะมีการติดตามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มที่ผ่านการบำบัดมาแล้วกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการส่งเสริมอาชีพผู้ที่ผ่านการบำบัด โดยผู้ที่มีพื้นฐานและประกอบอาชีพอยู่แล้วมีการหาอุปกรณ์ให้ ส่วนผู้ยังไม่มีอาชีพศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานและ ศอ.บต. ทำการฝึกอบรมวิชาชีพตามสาขาที่ถนัดพร้อมจัดหาอุปกรณ์ประกอบอาชีพ มีการส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อใน กศน. แต่ละอำเภอที่มีอยู่ต่อไป

จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน เพื่อดูแลบุตรหลานของท่านให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยการแจ้งเบาะแส “ข้อมูลผู้ค้า ผู้ใช้ ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด” ในหมู่บ้าน ในชุมชนกับเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา หรือ “ศูนย์ปฏิบัติติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ” (ศป.ปส.อ.) หรือผู้ที่ติดยาเสพติดที่มีความสมัครใจต้องการบำบัด สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ศูนย์ปฏิบัติติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนใต้ หรือ “ศอ.ปส.จชต.” ได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 073-262584 ตลอด 24 ชั่วโมง 

*****************