การเมือง/มั่นคง » นโยบายเร่งด่วนของท่านแม่ทัพ เผยภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ

นโยบายเร่งด่วนของท่านแม่ทัพ เผยภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ

18 ตุลาคม 2018
1712   0

รองโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. แถลงสรุปสถานการณ์และงานนโยบายเร่งด่วนของ ผอ.รมน.ภาค 4 เผยภาพรวมของสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ

เมื่อ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 1000 พันเอก ธนาวีร์  สุวรรณรัตน์ รองโฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากการที่  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ส่วนหน้าได้ปฏิบัติงานตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2562 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงปัจจุบันภาพรวมสถานการณ์ มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับห้วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ซึ่งเหตุการณ์ในห้วงวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2561 มีเหตุการณ์รวม 12 เหตุการณ์ แยกเป็นเหตุความมั่นคง 4 เหตุการณ์ เป็นเรื่องส่วนตัว 5 เหตุการณ์ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 3 เหตุการณ์ การสูญเสีย เสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บ 7 ราย จากการนำนโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติด้วยการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพ ส่งผลให้ภาพรวมของสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ

โดยงานเร่งด่วน ของ พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 หลังจากเข้ารับตำแหน่งได้ประกาศเจตนารมณ์ “พร้อมจัดการกับทุกปัญหาที่เป็นทุกข์ของพี่น้องประชาชนเพื่อนำสันติสุขกลับคืนมาโดยเร็ว” ปัญหาหลักที่เป็นทุกข์ของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้ คือ “ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด” จากการที่แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้เข้าหารือขอความคิดเห็นจากผู้นำศาสนา และทุกภาคส่วนได้มีความเห็นตรงกันว่าเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงและทุกภาคส่วนพร้อมให้การสนับสนุน จึงได้มีนโยบายที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วนใน 2 เรื่อง คือ 1) การควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย 2) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ใช้ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นตัวนำโดยมอบหมายให้  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอ (ศปร.อ.) เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนงาน ประกอบด้วย

– การควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุ  โดยการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วน, การใช้กำลังทหารลาดตระเวนนอกฐานที่ตั้งให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมของกำลังภาคประชาชน ให้มาร่วมดูแลพื้นที่ให้มากที่สุด

– การแก้ไขปัญหายาเสพติด  ดำเนินการในเรื่องการป้องกัน การปราบปราม และการบำบัดรักษา โดยใช้มาตรการทางกฎหมายสำหรับผู้ค้าสำหรับผู้เสพได้เตรียมการนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างจริงจัง ซึ่งได้เตรียมการจัดหาสถานที่สำหรับการบำบัดผู้เสพไว้แล้ว กำหนดเป้าหมายในขั้นต้นไว้อย่างน้อย 10,000 คน ขณะนี้อยู่ในขั้นเตรียมการ โดยเริ่มจากกำลังพลของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น จะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  ตาม “ยุทธศาสตร์คนดี” โดยได้ดำเนินการใช้สารตรวจยาเสพติดกับกำลังพลทุกนาย ในขั้นเตรียมการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม 2561 ขั้นดำเนินการจะเริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไปโดยมุ่งเน้นนำกลุ่มผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดที่ได้จัดเตรียมไว้ สำหรับกลุ่มผู้ค้าจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยจะมีการรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอ (ศปร.อ.) ทุกวัน

สำหรับพี่น้องประชาชนที่มีบุตรหลาน หรือบุคคลที่รู้จักติดยาเสพติดให้แจ้งความประสงค์ เพื่อนำเข้ารับการบำบัดรักษาได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ (ศปก.อ.) หน่วยทหารในพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถ แจ้งได้ที่ ตู้ ปณ. 41 อ.เมือง จ.ยะลา 95000 และโทรศัพท์สายด่วน 1341 ตลอด 24 ชั่วโมง  

 

 

——————————-