ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ » ชายแดนใต้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 20 ปี ภายใต้ชื่อ“การพัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่การพัฒนาชายแดนใต้”

ชายแดนใต้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 20 ปี ภายใต้ชื่อ“การพัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่การพัฒนาชายแดนใต้”

31 ตุลาคม 2018
446   0

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดการประชุมขับเคลื่อนรับยุทธศาสตร์การพัฒนา 20 ปี ของประเทศ ภายใต้ชื่อ “การพัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่การพัฒนาชายแดนใต้”

เมื่อวันที่ (29 ต.ค. 61) ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เชิญผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 4 ส่วน จาก 14 เขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย 1.หน่วยงานของรัฐด้านการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนา อันได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงดิจิตัล กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม 2.หน่วยงานด้านการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยชุมชน 3.หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดทั้ง 5 จังหวัด และส่วนภาครัฐที่มีหน้าที่เร่งรัดผลักดันโครงการ ตลอดจนหน่วยงานด้านความมั่นคง 4.หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส ผู้ประกอบการด้านเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อร่วมหารือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้สอดรับกับนโยบายของภาครัฐและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้ง 2 ระบบ คือ การผลิตและการตลาด

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า เป้าหมายการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบไร้ร้อยต่อ ขานรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และตัวแทนภาคประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อระดมหารือการชี้แจงกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจ (เป้าหมาย ความก้าวหน้า การพัฒนาในอนาคต ฯลฯ) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมืองต้นแบบ พื้นที่อุตสาหกรรม ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 14 พื้นที่หารือแนวทางบูรณาการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะกรรมการ อนุกรรมการหารือในประเด็นอุปสรรคการพัฒนา ในแง่กฎระเบียบ ข้อกฎหมายที่ต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงเร่งด่วน และหารือแนวทางการเชื่อมโยงการนำผลผลิตจากสถานศึกษาสู่การแสวงหาอาชีพ ทั้งที่จบการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ โดยมีผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนา จากการขับเคลื่อนในลักษณะไร้รอยต่อตามแนวทางนี้ จัดทำแผนงานเชื่อมโยงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเพื่อให้การบริหารจัดการ และเกิดเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไร้รอยต่อ สามารถดำเนินการเป็นรูปธรรมโดยเร็วตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยมี ศอ.บต. เป็นศูนย์กลางนั้น ประกอบด้วย 14 เขตพื้นที่อันได้แก่

1.โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) หรือการนิคมอุตสาหกรรม ในตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีขนาดพื้นที่ 1,218 ไร่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเชิง Cluster สำหรับอุตสาหกรรมยางกลางน้ำและปลายน้ำ โดยพื้นที่ Premium Zone เน้นรองรับอุตสาหกรรมทั่วไป หรือ ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยางพารา โดยเป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่ไม่มีมลพิษ (Clean Industry) จำนวน 20 แปลง (438 ไร่) และพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยางพาราขั้นกลางและขั้นปลาย จำนวน 77 แปลง (779 ไร่)

2.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา (อำเภอสะเดา) ครอบคลุมใน 4 ตำบล ได้แก่ สะเดา สำนักขาม สำนักแต้ว และปาดัง-เบซาร์ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 552.3 ตารางกิโลเมตร โดยกำหนดเป้าหมายให้เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

3.เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นะ เมืองแห่งอุตสาหกรรมอนาคตประกอบด้วย ท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 การสร้างรางรถไฟเชื่อมโยงท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 พลังงานไฟฟ้าทางเลือก (Energy Complex) และนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

4.อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้กำหนดเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าและการคมนาคมขนส่งทางน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 700 ไร่ ของตำบลปากบาง

5.อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่อง 3 อำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเมืองต้นแบบสำหรับการพัฒนา โดยกำหนดเป้าหมายให้เป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน ครอบคลุมทั่วพื้นที่ของอำเภอ

6.เขตประกอบอุตสาหกรรมบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป้าหมายเพื่อการพลิกฟื้นชีวิตเขตประกอบอุตสาหกรรม ที่มีโรงงาน ประมาณ 323 โรงงาน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 939 ไร่ ของตำบลบานา ให้มีความมั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้กลับมาโดยเร็ว

7.เขตนิคมอุตสาหกรรมปะนาเระ จังหวัดปัตตานี กำหนดให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นฐานระดับครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 173 ไร่ ของตำบลน้ำบ่อ

8.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหารกิจกรรมการค้าชายแดนของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

9.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดตำบลละหาร อำเภอยี่งอ มีพื้นที่ประมาณ 40.398 ตารางกิโลเมตร (25,248.75 ไร่) โดยกำหนดเป้าหมายเป็น Trade Modern Simply เมืองรองรับกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม-ภาคการเกษต ร ศูนย์โลจิสติกส์

10.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบเป็น Culture Barrier @ Takbai ศูนย์โลจิสติกส์และการขนส่งทางน้ำ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

11.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส (ตำบลสุไหง โก-ลก อำเภอสุไหง โก-ลก) ได้กำหนดตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก เป็น Sporting Recreation @ Kolok เมืองศูนย์กลางการค้าและท่องเที่ยวชายแดน เน้นการท่องเที่ยวแบบสนุกสนานและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ พื้นที่ประมาณ 22.50 ตารางกิโลเมตร

12.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง เป็น Eco-Roaming @ Bala เมืองรองรับการขนส่งชายแดน และเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

13.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่อง 3 อำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเมืองต้นแบบสำหรับการพัฒนา โดยกำหนดเป้าหมายให้เป็นเมืองต้นแบบศูนย์กลางการค้าขายแดนระหว่างประเทศ ครอบคลุมทั่วพื้นที่ของอำเภอ

14.อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเมืองต้นแบบสำหรับการพัฒนา ก่อสร้างสนามบินเบตง โดยกำหนดเป้าหมายให้เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั่วพื้นที่ของอำเภอ

พร้อมกันนี้ผู้แทนทั้ง 14 เขตเศรษฐกิจจะได้มีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจทั้ง 14 เขตภายใต้บทบาทและภารกิจที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา พร้อมปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการต่าง ๆ ต่อไป

 

 

 

————————–