การศึกษา » มาแล้ว!! กิจกรรมดีๆ“ติวข้น..ค้นฝัน”เพิ่มศักยภาพทางวิชาการเพื่อน้องๆในพื้นที่ จชต.

มาแล้ว!! กิจกรรมดีๆ“ติวข้น..ค้นฝัน”เพิ่มศักยภาพทางวิชาการเพื่อน้องๆในพื้นที่ จชต.

7 พฤศจิกายน 2018
1075   0

สำหรับโครงการ ติวข้น…ค้นฝัน เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างโอกาสให้เยาวชนและสังคมได้รับการพัฒนาควบคู่กันสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เยาวชนเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาการก่อเหตุรุนแรงมากที่สุด เนื่องจากตกเป็นเป้าหมายในการเข้าร่วมการเผยแพร่อุดมการณ์ของกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่มีความฉลาดทางสติปัญญาสูง (IQ : Intelligence Quotient) ในยุคสงครามแย่งชิงประชาชนนี้ หากทางราชการไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง จะทำให้ กลุ่มขบวนการ ฯ เติบโตและเคลื่อนไหวสะดวกมากยิ่งขึ้น

การศึกษาเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันไม่ให้เยาวชนดังกล่าวตกเป็นเครื่องมือและถูกชักจูงจากกลุ่มขบวนการ ฯ ซึ่งการสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เพื่อให้มีโอกาสแข่งขันเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา หรือหลักสูตรที่ดี ในระดับอุดมศึกษา และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มี สนับสนุนภาครัฐขับเคลื่อนและผลักดันแนวความคิดประชาชน อันจะส่งผลต่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีทัศนคติเชิงบวกต่อเจ้าหน้าที่และรัฐบาลไทย นำไปสู่การพัฒนา ความมั่นคง ความสันติ และสงบสุขอย่างยั่งยืนในอนาคต กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพวิชาการของเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเรียน และเตรียมพร้อมเข้ารับ การสอบวัดความรู้ระดับชาติเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนต่อไป

โดยโครงการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆในพื้นที่ได้แสดงศักยภาพของตัวเองก่อนเข้าสู้ระบบอุดมศึกษา ซึ่งในแต่ละรุ่นจะมีน้องๆในพื้นที่ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เข้ามาร่วมโครงการเกือบพันคน และยังมีเจ้าหน้าที่เข้ามาอำนวยความสะดวก มาให้ข้อมูลข่าวสารดีๆและมีการจัดสันทนาการเพื่อให้น้องคลายความเครียด และในการนี้จะมีบรรดาคณาอาจารย์ นักวิชาการ เข้ามาให้แง่คิดในการเข้าสู่รั้วมหาลัยได้อย่างภาคภูมิใจ

ซึ่งการอบรมในแต่ละครั้งผู้จัดโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เยาวชน ที่เข้ารับการอบรมฯ สามารถมีความพร้อม มีความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ และเทคนิคในการสอบวัดความรู้ระดับชาติ เพื่อสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และสถาบันการศึกษาอื่นอย่างมีศักยภาพ ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของเยาวชนอยู่ในระดับสูง เยาวชนถูกเติมเต็มด้วยโอกาสทางการศึกษาแทนที่การตกเป็นเครื่องมือแนวร่วมอุดมการณ์แบ่งแยกดินแดน ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครองมีทัศนคติเชิงบวกต่อเจ้าหน้าที่รัฐและรัฐบาล คุณภาพชีวิตของนักเรียน ครอบครัว และชุมชน ทั่วในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้นตามลำดับ นำไปสู่การร่วมเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

สำหรับน้องๆที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดโครงการฯตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และรับสมัครไปยังฉก.หมายเลขในพื้นที่ทุกฉก. ประกอบด้วย ฉก.ยะลา ฉก.ปัตตานี ฉก.นราธิวาส ฉก.นย.ทร และฉก.สันติสุข โดยทางเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการส่งให้ กอ.รมน.ภาค 4 สน.ภายในวันที่ 10 พ.ย.61 นี้ โดยน้องๆนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องเป็นผู้มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอจนจบกิจกรรม เนื่องจากจะมีผลต่อการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (โควตาพิเศษจากคณะอาจารย์ผู้สอน)

โดยน้องๆต้องเตรียมหลักฐานการสมัคร(ยื่นวันเข้าร่วมกิจกรรม ติวข้น…ค้นฝัน7) ประกอบด้วย

-ใบเกรด 4 เทอม

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(พร้อมหมายเลขโทรศัพท์)

 

 

*******************************************