สังคม » ฉก.ปัตตานี พบปะพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.

ฉก.ปัตตานี พบปะพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.

23 พฤศจิกายน 2018
294   0

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ร่วมพบปะพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันนี้ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.  ที่  ห้องน้ำพราว 2 โรงแรมซีเอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในครั้งเป็นเป็นการพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมี พลตรี ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีเป็นประธานในการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องสื่อมวลชน ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลข และพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ และสื่อโซเชี่ยล เข้าร่วมงานกว่า 50 คน

พลตรี ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี  กล่าวว่า ในวันนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้พบปะกับสื่อมวลชนในพื้นที่ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกันโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ส่วนหน้าได้ขับเคลื่อนกระบวนการพุดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับพื้นที่ด้วยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่ม รวมถึงพี่น้องสื่อมวลชน ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีความเข้าใจข้อเท็จจริงของสถานการณ์มากยิ่งขึ้นและสิ่งสำคัญคือสื่อมวลชนมีส่วนเป็นอย่างมากในการช่วยกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สาธารณะ ทำให้สามารถเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและหน่วยงานทุกภาคส่วนมากขึ้น