การเมือง/มั่นคง » ปัตตานีฝึกอบรม ชรบ.เสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล นำความสันติสุขอย่างยั่งยืน

ปัตตานีฝึกอบรม ชรบ.เสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล นำความสันติสุขอย่างยั่งยืน

5 ธันวาคม 2018
424   0

ปัตตานีฝึกอบรมทางยุทธวิธีให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

วันที่ (4 ธ.ค. 61) นายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี เปิดโครงการฝึกอบรมทางยุทธวิธีให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี ที่ 1 อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

นายวิชิต อ่อนทองอิน ป้องกันจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน เพื่อเสริมศักยภาพให้กำลังฝ่ายพลเรือน กำลังภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถป้องกันตนเอง และชุมชนให้เกิดความสงบเรียบร้อยปลอดภัย อันจะนำไปสู่ความสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมุ่งการปฏิบัติตามหลักความเชื่อที่ว่า “จุดแตกหักอยู่ที่หมู่บ้าน” ใช้กองกำลังภาคประชาชนในการป้องกันหมู่บ้านของตนเอง เพื่อที่จะสร้างหมู่บ้านเข้มแข็งแล้วนำไปสู่การถอนกำลังทหารกลับที่ตั้ง เมื่อกองกำลังภาคปะชาชนมีความสามารถดูแลรักษาความสงบหมู่บ้านตนเองได้

จึงได้จัดการฝึกอบรมขึ้นจำนวน 10 รุ่นๆ ละ 114 คน จากพื้นที่หมู่บ้านเสริมสร้างการพัฒนา จำนวน 38 หมู่บ้าน เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เพิ่มทักษะทางยุทธวิธีพร้อมที่จะสนับสนุนงานฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

—————————-