วันอาทิตย์, 31 พฤษภาคม 2563

ผู้ว่าฯยะลา เปิดค่ายทหารจัดโครงการ ”ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด” คืนคนดีสู่ครอบครัว

จังหวัดยะลา เปิดค่ายทหารจัดโครงการ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” นำผู้สมัครใจบำบัดยาเสพติด เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพิ่มพูนทักษะในการประกอบอาชีพ และดำเนินชีวิต พร้อมคืนคนดีสู่ครอบครัว สังคม

วันนี้ (14 ธ.ค. 61) ที่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดยะลา” ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อนำผู้เสพยาเสพติด เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ภายใต้แนวทางสมัครใจบำบัด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ขวัญแผ่นดินอำเภอเมืองยะลา พร้อมทั้งส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะในการประกอบอาชีพ และดำเนินชีวิต หลังผ่านการบำบัดให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในครอบครัว และสังคม ได้อย่างปกติสุข โดยมี นายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ ได้นำเยาวชนในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา ที่ได้จากการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ประกอบด้วย ตำบลสะเตง ตำบลสะเตงนอก ตำบลบุดี ตำบลพร่อน ตำบลลำใหม่ ตำบลลิดล ตำบลบันนังสาเรง ตำบลลำพะยา ตำบลท่าสาป ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอรามัน อำเภอกรงปินัง รวมทั้งเยาวชนจากจังหวัดปัตตานี นราธิวาส นครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม จำนวน 70 คน กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 12-24 ธันวาคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดยะลา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา ปลัดอำเภอเมืองยะลา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองยะลา สถาบันฝีมือแรงงาน 24 ยะลา และกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ซึ่งให้การสนับสนุนสถานที่สำหรับฝึกอบรม

นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า เป็นที่ทราบดีว่า ยาเสพติดเป็นสิ่งที่อันตราย มีพิษภัย ทำลายตั้งแต่ระบบร่างกายผู้เสพ ระบบครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนสังคมโลก โดยเฉพาะปัจจุบันนี้ ปัญหาเยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มกระจายเข้าไปทำความเดือดร้อนในทุกพื้นที่ ค่ายอบรมฯ นี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการให้เยาวชน หรือประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ พร้อมทั้งได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ แบบองค์รวม ซึ่งหวังว่าผู้ผ่านการอบรมทุกคน จะเป็นกำลังสำคัญของชุมชน และประเทศชาติในการพัฒนาให้มีความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

 

 

 

——————————