ทั่วไป » “บ้านสวยเมืองสุข” สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน

“บ้านสวยเมืองสุข” สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน

14 ธันวาคม 2018
391   0

พลตรี สมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4 มอบเลขที่บ้าน “บ้านสวยเมืองสุข” ให้ประชาชนชาวจังหวัดยะลา

วันนี้ (14 ธันวาคม 2561) ที่โรงเรียนวัดลำใหม่ หมู่ที่ 1 บ้านปีซัด ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี สมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในกิจกรรมโครงการจัดระเบียบหมู่บ้านมอบเลขที่บ้าน “บ้านสวยเมืองสุข” แก่ครัวเรือนในพื้นที่ เพื่อคืนความสุขแก่ประชาชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปี 2561 พร้อมด้วย นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายสมศักดิ์ ชูเพชร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านปีซัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม และให้การต้อนรับ

สำหรับกิจกรรมมอบป้ายเลขที่บ้านแก่ครัวเรือนเพื่อคืนความสุขให้ประชาชน เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้อำเภอเมืองยะลาดำเนินการจัดทำโครงการและจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 200,000 บาทให้แก่บ้านปีซัด หมู่ที่ 1 ตำบลลำใหม่ โดยมีครัวเรือนที่รับป้ายเลขที่บ้านทั้งสิ้น จำนวน 276 หลังคาเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดระเบียบบ้านเรือนให้มีความสวยงาม และมีเลขที่บ้านทุกหลังคาเรือน มีความสะดวกในการติดต่อ และในการค้นหาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่สำคัญเพื่อสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

 

พลตรี สมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า โครงการมอบป้ายเลขที่บ้านแก่ครัวเรือน เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปี 2561 นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่มุ่งเน้นการจัดระเบียบบ้านเรือนให้สวยงาม เพื่อการติดต่อและสร้างความสะดวกในการค้นหาของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจของคนในชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม โดยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรักความสามัคคีปรองดอง และสมานฉันท์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

 

 

————————-