วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

อำเภอเบตง จัดเสวนา “3 ศาสนา 4 วัฒนธรรม นำพาเบตงสู่สันติสุข”

ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเบตง ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เบตง จัดโครงการสานเสวนา ในหัวข้อ “3 ศาสนา 4 วัฒนธรรม นำพาเบตงสู่สันติสุข”

เมื่อวานนี้ (20 ธ.ค. 61) ที่โรงแรมการเด้นวิว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการสานเสวนา ในหัวข้อ “3 ศาสนา 4 วัฒนธรรม นำพาเบตงสู่สันติสุข” ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเบตง (ศปก.อ.เบตง) ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เบตง (สวท.เบตง) ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปรับรู้ เข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการรองรับโครงการกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งสันติสุข ไปยังพื้นที่ใกล้เคียงและเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้มากขึ้น อันจะนำความสงบสันติสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อันเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม พร้อมถ่ายทอดเสียงทางวิทยุคลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม 93 เมกะเฮิรตซ์ และถ่ายทอดสดผ่าน เฟซบุ๊กแฟนเพจ สวท.เบตง News

พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดมา มีทั้งชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยจีน และชาวไทยที่นับถือศาสนาคริสต์ นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของพื้นที่ ที่เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขอยู่ร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจ ดำเนินวิถีชีวิตร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างกลมกลืน ชาวไทยพุทธมักจะร่วมงานประเพณีต่าง ๆ ของชาวไทยมุสลิม เช่น กวนอาซูรอ การแต่งกาย การจัดประเพณีงานแต่งงาน การร่วมบริจาคทำบุญเพื่อพัฒนามัสยิด ซึ่งเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิม ชาวไทยมุสลิมก็เข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมงานแต่งงาน งานบุญ งานบวชของชาวไทยพุทธ ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาวัดในพื้นที่ เป็นต้น

นายอำเภอเบตง กล่าวอีกว่า จากความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวอำเภอเบตง ประกอบกับการมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม ทำให้เบตงเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจสำหรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และเชิงวัฒนธรรมของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นอกจากนี้ อำเภอเบตง ยังมีมัสยิด 32 แห่ง วัดในพุทธศาสนา 6 วัด สำนักสงฆ์ 7 แห่ง โบสต์คริสต์ 2 แห่ง และมีมูลนิธิ สมาคมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน 6 แห่ง ซึ่งเป็นอำเภอที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นศูนย์รวมของคนหลากหลายภาษา เชื้อชาติ ศาสนา ทำให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม จนได้รับการกล่าวขานว่า เบตง คือ ต้นแบบเมืองสมานฉันท์ ที่กลายเป็นจุดแข็ง หลอมรวมเมืองให้คงมั่น ดึงดูดให้ผู้คนทั้งในประเทศ และต่างประเทศสนใจมาท่องเที่ยว พักผ่อน และศึกษาเรียนรู้วิถีเบตง อย่างต่อเนื่องนั้นเอง