บทความ » بوليهكه دلاكوكن فننتوان نصيب سنديري دولاية سمفادن سلاتن؟ اتوتياد.

بوليهكه دلاكوكن فننتوان نصيب سنديري دولاية سمفادن سلاتن؟ اتوتياد.

30 ธันวาคม 2018
253   0

                    مساله ولاية سمفادن سلاتن يغ برلاروتن لبيه درفد سفولوه تاهون دان تنترادرفد كاوسن يغ لأين يغ باثق برفولوهن ريبو فرلوبكرج دولاية سمفادن سلاتن. دان اورغيغ ممفوثأي فنداغن يغ بربيذادان اهل اكاديميك تله مثراغكن دان منئسكن اكن بهواسث تيدق فرلواداتنترااونتوق بكرج دكاوسن اين دان مريك تله ممينتأ اونتوق فغوندوران تنتراكلواردرفد ولاية سمفادن سلاتن. سبنرث، فمبوغكوسن كواس تنترادفجابت كسلامتن دالم  نئري ولاية ك-4(بهائين دهدافن) داتغ اي اونتوق ممبنتوفوليس اونتوق منجائ كأمانن دان اونتوق فغواتكواسأن اوندغ-اوندغ سهاج بوكن داتغ اي اونتوق برفراغ اتوبرجواغ اكن اورغيغ ممفوثأي فنداغن يغ بربيذا.

            فيهق يغ ممفوثاي فنداغن يغ بربيذادرفد كراجأن. سلأين درفد مريكئيت منتفكن تاكتيك بنخان دان موجودكن سيتواسي بائي فغئانس (Perpetrator of Violence) اونتوق ملاكوكن حال – حال بوروق، جوئ مريك  مروموسكن رغكاكرج اونتوق ممراغي بائي فرتوبوهن مشاركة مداني اونتوق مثرودان كنكنكن اكن عمالن فئاوي كراجأن سفرت فلغئران حق اساسي مأنسي دان فغواتكواسأن اوندغ-اوندغ دولاية

سمفادن سلاتن. خصوصث، فغسنن DNA دان منونجوقكن اي اكن بهواسث مساله دولاية سمفادن سلاتن اداله برفخه بله برسنجات (Armed conflict)  دان مثروكن باغون اونتوق فننتوان نصيب سنديري (Self-determination) . فئاوي كراجأن يغ منجادي فيهق فغواتكواسأن اوندغ-اوندغ دان  فيهق  يغ ممفوثأي  فنداغن يغ بربيذا. كدوا-دواث منفسيركن اوندغ-اوندغ دان ممفوثأي فندافت يغ بربيذا. فنداغنث بربيذاسفرت شيلغ ساتوسيسي كسيسي يغ لأين. ستيف فيهق منفسيركن اونتوق مثوكوغ فيهق سنديري. دان فنوليس براوسهامنخاري معلومات اونتوق ممونخولكن كبنران فد ايسو-ايسو يغدفربيبسكن اكن بهواسث بوليه دلاكوكندي؟ اتوتياد. دان كناف.

            ايسويغ فرتام يغ فنوليس ايغين سمفيكن اونتوق سودارا-سودارادولاية سمفادن سلاتن مماهميكندي اياله فركارافنتوان نصيب سنديري كران فد ماس يغ لالوتله ممبغكيتكن اوليه مشاركة مداني اكن فرئرقكن دغن ملواس تراوتامث كومفولن فلاجر PerMAS يغ برهوبوغ دغن فركارامننتوكن نصيب سنديري اكن بهواسث بوليه بربواتكن؟ اتوتياد. اتوبراف موغكين اونتوق ممباواكفد ريفريندوم مغنأي فننتوان نصيب سنديري دان دفيسهكن سبائي “ كمرديكأن ” درفد كراجأن تهايلاند.

فننتوان نصيب سنديري (Self-determination)

       فراتوران انتارابغسااونتوق حال فوليتيك, فصل 1 مثتاكن بهواسث“ سمواورئانئراممفوثأي حق اونتوق مننتوكن كهندق مريك سنديري يغ

برداسركن دغن حق يغ ترسبوت. اورغ-اورغ اكن بيبس ددالم مننتوكن

ستاتوس فوليتيك مريك سنديري دان بوليه برعملكن سخارابيبس ددالم

ممباغونكن ايكونومي دان مشاركة دان بوداياث ”.

            حق اونتوق فننتوان نصيب سنديري (Self-determination)تيدق

بوليه دلاكوكن فركارااين منوروت كيمفين دان اليران يغ برتروسن اوليه

فرتوبوهن مشاركة مداني كران تهايلاند تله ممبوات فغإشتهاران تفسيران

(رزاب)حق اونتوق مننتوكن نصيب سنديري بهواتيدق دافت دلاكوكن

دالم سئلا-ئلاث . دان ادارزاب دغن  “ تيدق بوليه دتفسيركن سبائي

دبنركن اتومثوكوغكن سبراغ فربواتن اونتوق منجادي فرفيسهن

اتومموسنهكن مأوتوهن ولاية اتوفرفادوان فوليتيك نئرااتوكدولتن

سماادااي كسلوروهنث اتو سبهائين ”.

          فرئرقكن اوليه فرتوبوهن مشاركة مداني دولاية سمفادن سلاتن. مريك تيدق مغات كن سمواث تتافي مريك مغمبيل ستغه درفد كندوغن سهاج كمدين ممباواكن اي اونتوق ممباغونكن فراليران دان فغهاسوتن. مريك مغنجوركن سمينراونتوق ميقينكن اورغرامي اونتوق مثوكوغكن فيهق مريك. مريك تيدق ادامثبوتكن رزاب دان حال فرلمبائأن كراجأن تهايلاند يغ دهلويغ تله ممرينتهكن مغنأي فركاراريفريندوم اكن بهواسث “مستي ترتعلوق كفد بركسن بوروقلا كفد كفنتيغن نئرادان كباثقكن اورغ. مك فد كتيك ايتله بوليه برريفريندوم ”.

          اين منونجوقكن بهواسث ايسوفننتوان نصيب سنديري (Self-determination)  بوكن برفخه بله بربنتهى دري سئي اوندغ-اوندغ

اتودغن برفنداغن يغ بربيذا  بهكن  مسالهث اداله دسببكن اوليه فغئونأن فراتوران انتارابغسامغنأي حق فوليتيك ممبوات لغكه اونتوق منفعة مريك سنديري دغن منولق فرثتأن تفسيران (رزاب) يغ تله دلاكوكن اوليه كراجأن تهاي.اوليه ايت، فننتوان نصيب سنديري (Self-determination)  تيدق

دافت دلاكوكندي دولاية سمفادن سلاتن كران فرلمبائأن دهلوث تيدق ممبوكااونتوق ممبرريفريندوم مغنأي ايسوولاية سمفادن سلاتن. مك افبيل تيدق اد اممبوكاكن اونتوق ممبرريفريندوم اتومندغرسوارااورغ دسلوروه نئرا. اوليه ايت، برمعني بهواسث فروسيس يغ ممباواكن كفد فننتوان نصيب سنديري تيدق بوليه دلاكوكندي سفرت يغدباغونكن اليرانث.

———————–