การเมือง/มั่นคง » “บิ๊กเดฟ” ระดมความคิดเสริมสร้างความยุติธรรม เน้น!!ประชาชนมีส่วนร่วม

“บิ๊กเดฟ” ระดมความคิดเสริมสร้างความยุติธรรม เน้น!!ประชาชนมีส่วนร่วม

30 ธันวาคม 2018
349   0

               ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างความยุติธรรม แก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยยึดถือแนวทางสันติสุขตามกรอบกฎหมาย เรื่องสิทธิมนุษยชน และให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

               พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ คณะที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างความยุติธรรม เพื่อหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน

               สำหรับการประชุมครั้งนี้ กองกิจการพิเศษศูนย์สันติวิธี ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้ยึดถือแนวทางสันติสุขตามกรอบกฎหมาย เรื่องสิทธิมนุษยชน และให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่นของตนเอง และน้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางหลักในการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขให้กลับคืนสู่ดินแดนปลายด้ามขวานต่อไป