สังคม » รอง มทภ.4 ร่วมส่งผู้แสวงบุญไป อินเดีย-เนปาล ย้ำ! ขอให้นำประสบการณ์มาสร้างสันติสุข

รอง มทภ.4 ร่วมส่งผู้แสวงบุญไป อินเดีย-เนปาล ย้ำ! ขอให้นำประสบการณ์มาสร้างสันติสุข

5 มกราคม 2019
493   0

          วันนี้(5 มกราคม 2562) เวลา 10.30 น. ที่ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พลตรีสมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาค 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีส่งผู้เดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน

         โอกาสนี้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้มีโอกาสเดินทางไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อันเป็นสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จปรินิพพานของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งให้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างเครือข่ายให้สามารถอยู่ร่วมกันในพื้นที่ได้อย่างปกติสุข

          สำหรับโครงการ การเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล ของอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 300 คนแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 100 คน รุ่นที่ 1 เดินทางระหว่างวันที่ 5 – 14 มกราคม 2562 รุ่นที่ 2 เดินทางวันที่ 3 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 และรุ่นที่ 3 เดินทางวันที่ 19 – 28 มีนาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ แด่พระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ตลอดถึงเป็นการสืบทอด เผยแพร่ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับสังคมไทย นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ตลอดถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศอินเดีย ที่มีความหลากหลายในการนับถือศาสนาและชาติพันธุ์ของผู้คน เพื่อให้สามารถนำกลับมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป

………………………………………………………………………………………………..