ไม่มีหมวดหมู่ » فاسوقكن كاولن تمفتن، قوات، كاوسن سلامت.

فاسوقكن كاولن تمفتن، قوات، كاوسن سلامت.

8 มกราคม 2019
415   0

 

هاري اين كيت سوده ملاتيهكن فلان فربواتن بالس كجادين. ماسيغ-ماسيغ برادادتاهف مريك سنديري. سلفس ببراف كتيك، فنجاهت تله ممختكن بوم دهلو. ستيف تمفت يغ مريك برادا, مريك اكن منمبق سلالو. تتافي سموااورغ سوده براداددالم تاهف مريك سنديري. مك مماسوقكي اي ددالم تاهف سنديري. كيت تيدق دكتهوي اكن بهواسث دمان كه اره يغ مريك برداتغ. كيت اوسهااونتوق براداددالم تاهف سنديري دان منمبقله كيت دغن برتروسن اونتوق مناكوتكن اونتوق تيدق ممبياركن مريك داتغ كفغكالن كيت. ارتيث اوسهااوليه كيت اونتوق مناكوتكن مريك ايت.

      درفد كأدأن ئانس يغد جاتوهكن اوليه فنجاهت سماس فرايأن تاهون بارويغ مريك ماهواونتوق مغورغكن كيقينن اوليه اورغرامي اكن فئاوي كراجأن دان مريكئيت ماهواونتوق مموسنهكن ايكونومي دان فلنخوغن دولاية سمفادن سلاتن. سموافئاوي تله دسرتأي 3 فيهق سرتادغن سيكتورعوام تله ملقساناكن توئس اوليه مريكئيت دغن فرفادوان دان قوات اونتوق منخئه دان مثلسيكن مساله ئانس.

      اداله داغئف اكن بهواسث اخارااين اداله فريستيوايغ تيدق دافتكن فمبريتاهوان مغنأي بريتاسلاماكيرا-كيرا 5 – 6 بولن. دان كيت تيدق دافتكن بريتاتنتغ فرئرقكن اين سبلومث. تاهون اين، منكل برلاكوكن كجادين سفرت اين مك كيت اكن مغمبيل ففيجت يغ تله برلاكواين اونتوق ممفربأيقكي اونتوق مثدياكن لغكه-لغكه فنخئهن ستروسث.

      سلفس كجادين ايت، جين.افيراك ئوغ سومفوغ ( فغليماتنترادارت دان نائب مديركسلامتن دالم نئري)دان جماعة ث برداتغ ككاوسن اونتوق ممنتأوكأدأن دان منزيارة دان برسائوهاتي دان منأيقكي سماغة بائي فاسوقكن فرليندوغن مقيم كاليسايغ بوليه مغكلكن اكن كوبوث دان برجواغ اكن فنكئانسن دغن تيادادااورغ ترساكيت دان تربونوه دان ستيف اورغ ممفوثأي سماغة يغ ساغت بأيك يغ برسديااونتوق مليندوغي كاوسن سفاي اورغ-اورغ تردافت هيدوف دغن دامي دان مغمباليكن كدامين كهوجوغ هولوكافق. اين اداله عمالن يغ موجودكن كيقينن كفد رعية دولاية سمفادن سلاتن.

      عسكر-عسكردان سوكاريلاون مغكلكن نئري دان فندودوق كمفوغ تله ممبنتواونتوق مننتغ دان سموااورغ سلامت. سلأين ايت، كومفولن ئانس تله مرمفسكن فوست كصيحتن اونتوق منجادي كاوسن عمالن دان دسيتوادافرمفوان سهاج. والوبائيمان فون، تريماكاسيه كفد تنتراهيتم يغ فد ماس اين تنتراهيتم ايت تله ممروندادان تيدوردلوارفغكالنث مك دالم حال بنتوان دالم عمالن سوكوغن ايت بوليه برعملكن دغن خفت. اوليه ايت، تريماكاسيه كفد فغليمابسرولاية ك-4 دان سئل فغليماكاوسن.

      حاصل درفد سموافيهق بكرج سام دالم منجائ كن كاوسن ايت مك بوليه دئنتوغكن اكن فريستيواايت دان بوليه مغورغكن اكن كهيلاغن ثاوادان هرتابندافد باثق كالي. فاسوقكن سيكتورعوام داغئفكن سبائي كواس يغ فنتيغ اونتوق منجائ كاوسن مريك سنديري سرتادغن فئاوي كراجأن بكرج دغن برهاتي-هاتي اونتوق سموااورغ دافت هيدوف دغن سلامت دان ممباواكدامين كمبالي ككاوسن ستروسث.