ทั่วไป » นราธิวาสดึงเยาวชนร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชนสมานฉันท์” เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่

นราธิวาสดึงเยาวชนร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชนสมานฉันท์” เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่

8 มกราคม 2019
313   0

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ดึงเยาวชนร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 1 ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา รู้จักทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ดึงเยาวชนร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 1 เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม สร้างสมานฉันท์เพื่อสันติสุข สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส เปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 1 เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข พร้อมเปิดประสบการณ์ ลงพื้นที่เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาชุมชนคุณธรรมต้นแบบการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

วันที่ (7 ม.ค. 62) นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 1 ที่จัดระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 ณ โรงแรมอ่าวมะนาวรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข เคารพในความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา เกิดจิตสำนึกในเรื่องความสมานฉันท์ รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา รู้จักทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม และให้เยาวชนได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

สำหรับโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดนราธิวาส ได้จัดการอบรมและฝึกปฏิบัติ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เชิงวิชาการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงหลักการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข กิจกรรมกลุ่มภาคปฏิบัติเพื่อลงพื้นที่เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาชุมชนคุณธรรมต้นแบบการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข ณ ชุมชนบ้านเชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ

ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2562 จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวม 100 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมอ่าวมะนาวรีสอร์ท ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมอบรมจาก 10 โรงเรียน ๆ ละ 5 คน รวม 50 คน เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของแต่ละศาสนา เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาในพื้นที่และประเทศชาติ

 

 

 

—————————