การเมือง/มั่นคง » ราชกิจจาฯประกาศพื้นที่“อำเภอสุคิริน”ยังคงปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคง

ราชกิจจาฯประกาศพื้นที่“อำเภอสุคิริน”ยังคงปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคง

17 มกราคม 2019
2338   0

วันที่ 16 ม.ค.62 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561 เห็นชอบให้ยกเลิก การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยใช้ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ ตามกฎหมายทดแทน เพื่อให้สามารถนำมาตรการตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการ รักษาความสงบและความปลอดภัย ให้เป็นไปโดยต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้

1.ให้เขตพื้นที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร

2.ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือหน่วยงานภายในที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหมายให้เป็นศูนย์อำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบ ในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร และจัดทำแผนการดำเนินการในการบูรณาการ การกำกับ ติดตาม และเร่งรัด หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

—————————