บทความ » .AK فغمبلاايكن كلي تتافي ممفوثـأي سنجات افي

.AK فغمبلاايكن كلي تتافي ممفوثـأي سنجات افي

28 มกราคม 2019
449   0

درفد اخارا فد 10 مكراكوم 2562 ب. فد جم 1150 فائي. فنجاهة يغ تيدق دكتهوي بيلاغنث برفكاين هيتم سفرت فئاواي دان ممبوات سروفادغن زيارة دان برخاكف دغن فئاواي فرليندوغن موقيم، كمدين مغئوناكن اي اكن سنجات افي يغ تيدق دكتهوي جنيس دان بسرث منيمبقكن اكن فئاواي فرليندوغن موقيم فرأخن سماس منجالنكن كسلامتن اونتوق سكوله كبغسأن كمفوغ بوكؤ، تمفة 5 ، موقيم فرأخن، دايره يأراغ، فطاني. فريستيوااين مثببكن اي اكن كاكيتاغن سوكاريلاون فرليندوغن موقيم ماتي 4 اوراغ سرتادغن فنجاهة مغمبيلكن 4 سنجات افي HK-33 ملاريكنديري سلفس مثببكن جناية ايت  فنجاهة مثيبركن فاكوفراهولايردان ملتقكن اوبجيك يغ منخوريكن دجالن اونتوق مغيلقكن فغسن

سلفس فريستيواايت فيهق بركواساتله مغاجردان منجيجقكي انم فنجاهة يغ مروفاكن فاسوقكن جناية دان مندافتي فتونجوق فنجاهة دري باثق تمفة سفرت دتفي ئلوغ مندي (سمفادان انتارا دايره يأراغ دان مغاغ فطاني) دان مندافتي موتوسيكل دان فكاين فنجاهة يغ تله دكلواركندي كمدين فارا فنجاهة برنغ ملينتسي سوغي دان منخوري موتوسيكل اونتوق ملاريكنديري تتافي هاث تيدق ادا 6 اوراغ سهاج يغ ترليبت تتافي ادااوراغيغ مغاوالكن جالن دان ادافاسوقكن فنجاهة سيت يغ فرتام 2 اوراغ لائي يغ برتمبوغ اكن فئاواي-فئاواي يغ برهمفيردغن مسجيد كروسيك يغدجغكامنجادي جابتن لوجيستيك دان بوقتي يغ تردافة اياله فكاين دان مكانن دان بكلن يغ باثق دان بوليه  مغاوالكن اكن ساتوفنجاهة يأيت مأكري عيس فوتيه يغ حالمن كانق-كانق مغمبلابيري مندعوأي كن اي اكن بهواسث هندق فرئي اي كمسجيد اونتوق سمبهيغ  كمدين اداكريتافئاواي ممندوبرايكوت دان منيمبقكن اكن مدكريى دان ممبواتكن كجاتوهن موتوسيكلث كتفي جالن دان ساكيت سديكيت دان دتغكفكن سبنرث، دي ملاريكنديري درفد فنغكفن فيهق بركواس دان سهيغئ بردكة اي مك مغمبيلكن اكن سنجات افي يغدسمبوثيكندي اونتوق منيمبقكن فئاواي سهيغئ ساكية اي دان ممباوأسنجات افيث تيغئل كسوغي

دري فمريقسأن لاتربلاكغث مأكري عيس فوتيه اداله يغ برسكوتودغن فنكئانسن رومهث براددايره سبايا ويلاية سوغكلا دان تيغئل برسام اي دغن ايستريث دفطاني دان ساتولائي فنجاهة بوليه ملاريكنديري سلفس ايت فئاواي مغمبيلكن مأكري عيس فوتيه اونتوق منونجوقكن تمفة منيغئلكن سنجات افي دتفي سوغي كروسيك يغ منمؤي  1AK-47سرتادغن مكازين دان مندافتي بكس دايره ساتواوراغ فنجاهة يغ لأين يع ترساكية اي سلأين ايت فئاواي بوقتي كتراغن تله مغومفولكن باحن جنيتيك دان باراغ-باراغ يغ بوليه دسيتادان بارو-بارواين منريمافمبريتاحوان درفد فندودوق كمفوغ بهوا 6 فنجاهة برفكاين باجوكلام دان مماسوقكي كرومه فغهولوكمفوغ دلالوان اونتوق ملاريكنديري دان منخاري دواموتوسيكل دان فئاواي تله مغسن 2 بيك فكاين دتفي سوغي ئلوغ مندي يغ دكة دغن مسجيد كروسيك يغد جغكاكن منجادي تمفة يغ فنجاهة ملفسكن فكاينث اونتوق ملاريكنديري دان تورون كسوغي سبلوم منخوريكن موتوسيكل فغهولوكمفوغ دان فندودوق كمفوغ2 بواه اونتوق ملاريكنديري دري فريستيوااين جلس فد تيغكه لاكودان كتراغن اكن بهواسث مأكري عيس فوتيه دان فواق اداله يغ برسكوتودغن فنكئانسن جاغن منيفواهلي سوسيال دميدياسوسيال اكن بهواسث “سؤراغ فندودوق كمفوغ اين مغمبلاكن ايكن كلي دان داغكوتكن اكن اوسوس ايم ددالم كولم تانه فد ستيف هاري ”  انيهث، اوراغيغ مغمبلاكن ايكن كلي تتافي ممفوثأي سنجات افي AK  اداكه سنجات افي اونتوق منيمبقكن ايكن كلي اونتوق دماكن اوسوس ايم بوقتي ترماسوق فكاين دان تنداداره دان موتوسيكل سوده جلس اي ماسيه برتتف منونجوقكن بريتا دغن تيدق السن هاث برهارف اونتوق مثراغكن عمالن دان مغوراغكن كريدي بيليتي فئاواي كراجأن سفنجغ ماس دان منونجوقكن بريتاسبائي انق ئمبيلابيريغ ترجادي سفرت اين اداكه كامي ( فارااهلي سوسيال) هاروس مغيكوتي سالوران بريتااين لائي…؟؟؟؟؟؟؟

…………………..