วันอาทิตย์, 31 พฤษภาคม 2563

พิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดปัตตานี

10 ก.พ. 2019
425

     แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดปัตตานี

     วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ลานอเนกประสงค์สวนเจ้าทะเล ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดปัตตานี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก กองอาสารักษาดินแดนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

     กองอาสารักษาดินแดนนั้น มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และการให้บริการแก่ประชาชน เคียงคู่กับกองกำลังทหารตำรวจ อย่างทุ่มเทและเสียสละ เพื่อสร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของประเทศโดยส่วนรวม ซึ่งวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน จึงได้จัดให้มีพิธีสวนสนาม และกระทำสัตย์ปฏิญาณ ของเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานีขึ้น ประกอบไปด้วย 17 กองร้อยสวนสนาม มีนายหมวดโท ธนา อินมาก เป็นผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน นอกจากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กรุณามอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี และเกียรติบัตร แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้ปฏิบัติงานดีเด่นให้เห็นเป็นประจักษ์แก่สังคมโดยส่วนรวม

     โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน การได้มาร่วมในพิธีสวนสนามครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความเป็นปึกแผ่น ความสามัคคี ความเป็นระเบียบวินัย และความพร้อมเพรียง ซึ่งทำให้เห็นว่า กองอาสารักษาดินแดนมีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อประเทศชาติ เพราะตลอดระยะเวลาสมาชิกของกองอาสารักษาดินแดนได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความกล้าหาญ และเสียสละเป็นประจักษ์แก่สายตาของประชาชนโดยทั่วไป ขอให้สมาชิก กองอาสารักษาดินแดนทุกท่าน ยึดปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เห็นผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ ยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “รู้ รัก สามัคคี” “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือเพื่อความสงบสุขสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

 

……………………………………