การเมือง/มั่นคง » ผู้แทนพิเศษ – องค์กรระหว่างประเทศ หารือแก้ไขปัญหาทำงานใน จชต.

ผู้แทนพิเศษ – องค์กรระหว่างประเทศ หารือแก้ไขปัญหาทำงานใน จชต.

13 กุมภาพันธ์ 2019
523   0

        ผู้แทนพิเศษรัฐบาล ร่วมหารือองค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชนฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำงานของแต่ละองค์กร รวมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน

        เมื่อวันที่ 12 ก.พ.62 พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้สร้างความเข้าใจ หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 11 องค์กร เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน สำหรับการละเมิดสิทธิมนุษยชนปัจจุบันมีการอบรมเจ้าหน้าที่ทำให้มีความเข้าใจและระมัดระวังมากขึ้น ส่วนโครงการต่างๆ ที่ช่วยเหลือประชาชนหรือส่งเสริมพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ขององค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศหากมีปัญหาหรืออุปสรรค ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุน

        โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลงานที่ผ่านมาของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลที่ผ่านมาในทุกด้าน และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องของสิทธิมนุษยชน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน ในทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนสันติภาพ และสร้างความสามัคคี ให้เป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างคนในชุมชน และเยาวชนทั้งพุทธและมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

 

…………………………………

ขอบคุณ: ไทยรัฐออนไลน์