ทั่วไป » ผู้แทนพิเศษรัฐบาล ลงพื้นที่ธารโต เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชาติพิทักษ์ชาติเกิดบนพื้นแผ่นดินไทย

ผู้แทนพิเศษรัฐบาล ลงพื้นที่ธารโต เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชาติพิทักษ์ชาติเกิดบนพื้นแผ่นดินไทย

21 กุมภาพันธ์ 2019
607   0

เมื่อวันที่ (20 ก.พ.62) ที่ สนามโรงเรียนบ้านเยาะ บ้านสันติ 2 ม.6 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา  พล.อ.จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชาติพิทักชาติเกิดบนพื้นแผ่นดินไทย ร่วมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อถวายเป็นราชสักการะ และเทิดพระเกียรติ    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมถึงให้ทุกภาคส่วน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีหลังจากเสร็จพิธีเปิดมีการมอบประกาศนียบัตรจิตอาสาดีเด่น ประจำปี 2562 มอบบ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้ยากไร้ และร่วมปลูกต้นไม้ให้กับสถานศึกษา มี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วม

ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชาติพิทักชาติเกิดบนพื้นแผ่นดินไทย ร่วมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน พัฒนาชุมชน พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ การนำร่องชุมชนชีววิถีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบ เพื่อการพัฒนา ให้การช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ให้มีความมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งในเขตบ้านสันติ 2 ม.6 แห่งนี้ ได้รับการคัดเลือกเป็นการนำร่อง เพื่อเป็นต้นแบบเริ่มตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ยกระดับเป็นการพัฒนากิจกรรมฯสู่เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย

 

——————–