ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ » โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อ.เบตง จ.ยะลา

โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อ.เบตง จ.ยะลา

23 กุมภาพันธ์ 2019
1482   0

ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตงและการก่อสร้างจุดชมวิวอัยเวง (สกายวอล์ค) คาดว่าจะแล้วเสร็จ ปลายปี 2563 นี้ ในโครงการเมืองต้นแบบ “ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”

โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มีมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีคัดเลือกพื้นที่ใน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีเป้าหมายให้อำเภอหนองจิก เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร อำเภอสุไหง โก-ลก เป็นศูนย์กลางการค้าขายชายแดนระหว่างประเทศ และอำเภอเบตง เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ทั้งหมดถือเป็นการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ และกระตุ้นให้เกิดการลงทุน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

สำหรับจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการสร้างความเข็มแข็งและเศรษฐกิจภายในประเทศ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนใต้) และงบประมาณจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ และเพิ่มรายได้ระดับครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ดังนี้ 1.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ดำเนินการก่อสร้างจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (SKY Walk) งบประมาณ 95,000,000 บาท และปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นทะเลหมอกอัยเยอร์เวง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 18,000,000 บาท 2.โครงการพัฒนาด่านจังหวัดชายแดนใต้ ดำเนินการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเพื่อเพิ่มศักยภาพด่านพรมแดนเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา งบประมาณ 4,380,000 บาท 3.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และที่พักริมทางเบตงสู่ทะเลสาบป่าฮาลาบาลา งบประมาณ 100,000,000 บาท 4.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักเขต 54 A หมู่ที่ 1 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา งบประมาณ 50,000,000 บาท 5.โครงการพัฒนาวัตถุดิบเพื่ออาหารฮาลาลเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อำเภอเบตง จังหวัดยะลา งบประมาณ 78,978,000 บาท และ 6.โครงการมหกรรมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์และอาหารเบตง งบประมาณ 30,000,000 บาท

และเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  ที่ผ่านมา พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตงและการก่อสร้างจุดชมวิวอัยเวง (สกายวอล์ค) ในโครงการเมืองต้นแบบ “ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” โดยมี  นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางดวงพร สุวรรณมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับการลงพื้นที่ติตตามความคืบหน้าการดำเนินงานในครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการเมืองต้นแบบ  สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอเบตง คือ การก่อสร้างสนามบินเบตงและการก่อสร้างจุดชมวิวอัยเวง (สกายวอล์ค) ให้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและผลักดันการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพของประชาชนในพื้นที่

ในการก่อสร้างสนานบินเบตงเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่รวมไปถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้เร่งรัดดำเนินงานก่อสร้างสนามบินเบตงอย่างต่อเนื่อง โดยงานก่อสร้างพื้นที่ทางวิ่งมีความก้าวหน้า 93 %  งานก่อสร้างพื้นที่ทางขับ TAXWAY 51 % งานก่อสร้างลานจอดเครื่องบิน 98 %  งานก่อสร้างถนนในโครงการ 62 %  งานก่อสร้างรางระบายน้ำ 92 % การก่อสร้างรั้วโครงการ 75%  งาน LANDSCAPE 50 %  งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 41 %  งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่และอาคารประกอบอื่นๆ 60 %  งานสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบินและอื่นๆ 73 % และงานก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร TERMINAL 77 %   ให้มีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการในปี 2563 นี้

ด้าน การก่อสร้างจุดชมวิวอัยเวง (สกายวอล์ค)  ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นจุดชมวิวทะเลที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาเยี่ยมชมความสวยงามของทะเลหมอกแบบไม่ขาดสาย โดยเฉพาะช่วงเทศกาล สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้สู่คนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน และการก่อสร้างจุดชมวิวฯนั้นทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เสร็จตามกำหนดที่วางไว้

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานโครงการเมืองต้นแบบ “ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” นั้น ศอ.บต.เป็นหน่วยงานหลักในการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนประสานการทำงานในทุกมิติ ด้วยการบูรณาการรวมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ที่ยั่งยืนสืบไป

……………………………………….