วันพฤหัสบดี, 4 มิถุนายน 2563

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่เปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชาติ พิทักษ์ชาติเกิด บนพื้นแผ่นดินไทย”

24 ก.พ. 2019
646

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่เปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชาติ พิทักษ์ชาติเกิด บนพื้นแผ่นดินไทย

            เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ สนามโรงเรียนบ้านเยาะ บ้านสันติ 2 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา พลเอก จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชาติ พิทักษ์ชาติเกิด บนพื้นแผ่นดินไทย ร่วมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อถวายเป็นราชสักการะและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รวมถึงให้ทุกภาคส่วน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมี รองผู้บังคับการ กองกำลังตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายอำเภอธารโต หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

        กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชาติ พิทักษ์ชาติเกิด บนพื้นแผ่นดินไทย ร่วมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน พัฒนาชุมชน พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ การนำร่องชุมชนชีววิถีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบ เพื่อการพัฒนา ให้การช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ให้มีความมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งในเขตบ้านสันติ 2 แห่งนี้ ได้รับการคัดเลือกเป็นการนำร่อง เพื่อเป็นต้นแบบเริ่มตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ยกระดับเป็นการพัฒนากิจกรรมฯ สู่เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย   

             สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการเสวนาในหัวข้อ การมีส่วนร่วมของจิตอาสา พิทักษ์ชาติเกิด บนพื้นแผ่นดินไทย ร่วมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศชาติในด้านต่างๆ การจัดบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างการแข่งชักเยอร์ระหว่างคนกับช้างการเป่าลูกดอกจากโอรังอัสลี (ซาไก), การโดดร่มดิ่งพสุธา จากกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนการมอบประกาศนียบัตรจิตอาสาดีเด่น ประจำปี, มอบบ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้ยากไร้ และร่วมปลูกต้นไม้ให้กับสถานศึกษา

 

……………………………………………………