สังคม » เผยข้อมูลงบอุดหนุนจากรัฐของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ จชต.

เผยข้อมูลงบอุดหนุนจากรัฐของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ จชต.

20 มีนาคม 2019
2043   0

    

           ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) มุ่งขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพ ซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของ 6 องค์กรหลักประกอบด้วย สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

          ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) มีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อการแก้ปัญหาปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่าน สช.จังหวัด ลงไปยัง สช.อำเภอ ซึ่งหากจะแยกแยะตัวเลขพบว่าโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ 3 จชต.และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ วันที่ 10 ม.ค.61 รวมทั้งสิ้น 354 โรง มีนักเรียนทั้งหมด 230,070 คน แยกเป็นนักเรียนชาย 110,661 คน นักเรียนหญิง 119,783 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 10,700 คน ยังไม่นับรวมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) มีมากถึง 2,116 ศูนย์ มีจำนวนยอดนักเรียน 159,305 คน จำนวนครู 14,732 คน

          โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาที่เปิดทำการเรียนการสอนมากที่สุดคือจังหวัดปัตตานี จำนวน 121 แห่ง จังหวัดนราธิวาส 89 แห่ง จังหวัดยะลา 86 แห่ง และจังหวัดสงขลา (4 อำเภอ) จำนวน 58 แห่ง โดยโรงเรียนทุกแห่งจะได้รับการอุดหนุนจากรัฐ ทั้งค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ตั้งแต่ 1,700 – 3,800 บาท ต่อเดือน เงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูตั้งแต่ 6,864-8,582 ต่อเดือน เงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม ตั้งแต่ 360-450 บาทต่อเดือน เงินอุดหนุนสมทบ ตั้งแต่ 3,900- 4,960 ต่อเดือน ค่าฝ่าอันตราย 2,500 บาทต่อเดือน และค่าวิทยฐานะ 1,000 บาทต่อเดือน

หากแยกแยะเงินอุดหนุนต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สช. ที่โรงเรียนเอกชนได้รับ จำนวน 8 รายการด้วยกันคือ

     1. เงินอุดหนุนรายบุคคล

     2. เงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

     3. เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

     4. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

     5. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

     6. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

     7. เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริมนม

     8. อื่น ๆ (เงินอุดหนุนจังหวัดชายแดนภาคใต้)

เงินอุดหนุนรายบุคคล

          “เงินอุดหนุนรายบุคคล” หมายความว่า เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรงบประมาณให้เป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลแก่นักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

          โดยใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

เงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

          เงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพฯ คือ

           1. โรงเรียนต้องนำเงินอุดหนุนที่ได้รับไปดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

           2. การให้การอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาฯ จะสิ้นสุดเมื่อโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลเต็มอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคลหรือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี

เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

          รัฐบาลได้มีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความสามารถโดยให้ความสำคัญความปลอดภัย การสร้างขวัญ กำลังใจให้กับนักเรียน ครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับครูโรงเรียนเอกชนในระบบให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษา (ให้ครูได้รับเงินอุดหนุนในอัตราคนละ 2,500 บาท)

          คุณสมบัติของครูที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ได้แก่ 

           1) ได้รับการแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เว้นแต่ในกรณีได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไปต้องเป็นการแต่งตั้งเพื่อทดแทนครูที่พ้นจากหน้าที่ หรือเป็นการแต่งตั้งครูเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การแต่งตั้งครูเพื่อทดแทน หรือการแต่งตั้งครูเพิ่มขึ้นนั้นต้องไม่เกินอัตราส่วนครูต่อนักเรียนตามระเบียบว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ

          2)  เป็นครูประจำ และมาทำงานสม่ำเสมอตลอดเวลาที่โรงเรียนเปิดทำการสอน

          3) ต้องเข้ารับการอบรมตามที่ทางราชการกำหนด

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

          เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรงบประมาณให้เป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ต่อเดือนจำนวนกึ่งหนึ่งของผลต่างระหว่าง 15,000 บาท กับอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

          การให้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวมีเงื่อนไข ดังนี้

          1) การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้คำนวณตามวันที่ครูได้ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542 กำหนดไว้

         2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นครูและไม่มีสิทธิรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว โรงเรียนต้องแจ้งผู้อนุญาตภายในสิ้นเดือน

เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

          กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดรายการของการจัดสรรตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพไว้ใน 5 หมวด ได้แก่ หมวดค่าเล่าเรียน หมวดหนังสือเรียน หมวดอุปกรณ์การเรียน หมวดเครื่องแบบชุดนักเรียน และหมวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งในหมวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ได้กำหนดขึ้นมานั้น เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์มุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

          รัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนการกุศลที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียนที่มีปัญหาทุพโภชนาการหรือขาดแคลนอาหารกลางวันในโรงเรียนเอกชนสามัญศึกษาทั่วไปเป็นค่าอาหารกลางวัน และได้จัดสรรเงินงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเป็นรายปีทุกปี เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการ และพัฒนาร่างกายของนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้น

         “อาหารกลางวัน” หมายความว่า อาหารที่โรงเรียนจัดทำ หรือจัดหาให้นักเรียนรับประทานในมื้อกลางวัน

         “เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน” หมายความว่า เงินอุดหนุนที่รัฐจ่ายให้แก่โรงเรียน เป็นค่าอาหารกลางวัน ตามจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุนและตามงบประมาณที่ได้รับ

เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)

          อาหารเสริม (นม)  หมายความว่า นมพร้อมดื่มประเภท พาสเจอร์ไรส์ หรือสเตอริไรซ์หรือ ยู. เอช. ที. ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

          เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)  หมายความว่า เงินอุดหนุนที่รัฐจ่ายให้แก่โรงเรียนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ตามจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุน

เงินอุดหนุนอื่นๆ (เงินอุดหนุนจังหวัดชายแดนภาคใต้)

          การอุดหนุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา” หมายความว่า การอุดหนุนที่รัฐ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนแก่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนเพื่อจัดสร้างสนามฟุตซอล ให้แก่เยาวชน เงินอุดหนุนในรูปแบบสื่ออุปกรณ์วงดุริยางค์โยธวาทิตเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียน และเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาด้านกายภาพศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามแผนการดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี

          จากข้อมูลข้างต้นรัฐบาลได้อุดหนุนช่วยเหลือการศึกษานักเรียนโรงเรียนเอกชน จชต. ซึ่งโรงเรียนจะได้รับการอุดหนุน ค่าใช้จ่ายของนักเรียนรายหัว ทั้งเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน เงินอุดหนุนค่าหนังสือ เงินอุดหนุนค่าเครื่องแต่งกาย เงินอุดหนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน และเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นเงินไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี

……………………………………