สังคม » ศปบ.จชต.สนับสนุนสายอาชีวศึกษาสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ศปบ.จชต.สนับสนุนสายอาชีวศึกษาสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

21 มีนาคม 2019
555   0

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส นำนักเรียนในพื้นที่เรียนรู้จริงจากการแนะเเนวอาชีพ

วันที่ (20 มี.ค. 62) ที่วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายมนูญ บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการแนะเเนวอาชีพ พร้อมด้วยนายพิทักษ์ ธรรมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองในพื้นที่ รวมทั้งคณะทำงานเป็นบุคลากรจากศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มส่งเสริมประสานงานการศึกษาวิชาชีพและมีงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กว่า 300 คน โดยได้ดำเนินการตามนโยบายทางการศึกษาของประเทศ ให้ความสำคัญกับการศึกษาสายอาชีพ รัฐบาลจึงพยายามอย่างจริงจังให้สนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของภาคแรงงานอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 และนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ได้เปิดโลกทัศน์การเรียนสายอาชีพที่ตนเองมีความสนใจ เป็นทางเลือกในการศึกษาต่อ อีกทั้ง ยังให้ผู้เรียนได้รู้ถึงความถนัด ความสามารถของตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนต่อสายอาชีพ และวางแผนการเรียนเพื่อก้าวสู่ความถนัดทางอาชีพและการมีงานทำ โดยทางวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ได้จัดกิจรรมให้นักเรียนลงเยี่ยมชมแผนกต่าง ๆ ที่มีคณะครูอาจารย์ และนักศึกษาให้การเเนะนำ และปฏิบัติจริง

และจากการสัมภาษณ์นักเรียน นายอิสมะแอ แจ๊ะแน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ที่ได้ลงฝึกปฏิบัติแผนกช่างเชื่อมโลหะ กล่าวตอนหนึ่งว่า ผมก็ไม่เคยคิดว่าวันนี้ผมจะได้ลงมือปฏิบัติจริง ผมรู้สึกว่าดีใจที่ตัวเองได้ลงมือปฏิบัติ และรู้ว่ามีความสามารถในด้านนี้ แต่มาวันนี้ได้เลยมือปฏิบัติเอง ที่คิดว่ายากแต่มาวันนี้เมือลงปฏิบัติง่ายกว่าที่คิด อนาคตสามารถจะเปิดร้านเล็ก ๆ ได้

 

————————–