ทั่วไป » ปรับเกณฑ์!! อุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ 600 บาท ถึง 6 ขวบ

ปรับเกณฑ์!! อุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ 600 บาท ถึง 6 ขวบ

1 เมษายน 2019
739   0

โครงสร้างประชากรของไทยกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคาดการณ์ว่าจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จำนวนเด็กและวัยแรงงานจะลดลงอย่างต่อเนื่อง

สัดส่วนประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 31 ในปี 2563 หรือประมาณ 20.5 ล้านคน ในขณะที่สัดส่วนประชากรเด็กจะลดลงจากร้อยละ 19 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 14 ในปี 2582

กระนั้นก็ตาม…เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ถือเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสมอง

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเกิดขึ้นเมื่อปี 2558 เพื่อจัดสวัสดิการพื้นฐานและสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ รวมทั้งยังเป็นมาตรการจูงใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง นำเด็กเข้ารับบริการสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ

ในระยะแรกได้ให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี เดือนละ 400 บาทต่อคน โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน หรือ 36,000 บาทต่อคนต่อปี และให้เฉพาะผู้ที่อยู่นอกระบบประกันสังคม

ต่อมารัฐบาลได้เพิ่มเงินอุดหนุนเป็นเดือนละ 600 บาทต่อคน และขยายอายุเด็กแรกเกิดจนถึง 3 ปี พร้อมทั้งยกเลิกเงื่อนไขที่ให้เฉพาะผู้ที่อยู่นอกระบบประกันสังคม และเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้เข้าถึงผู้มีสิทธิได้อย่างแท้จริง

จากการประเมินผลโครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การยูนิเซฟและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพบว่า การให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และการอุดหนุนแบบถ้วนหน้าจะขจัดปัญหาการเข้าถึงเด็กในครอบครัวยากจนได้

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564)

ล่าสุดรัฐบาลได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี และขยายฐานรายได้จากเดิม 36,000 บาทต่อคนต่อปี เป็นไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับการใช้ฐานเกณฑ์รายได้ของผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

โดยเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยรับสิทธิ จะได้รับสิทธิตั้งแต่ปีนี้จนอายุครบ 6 ปี เด็กที่รับสิทธิในปี 2559 – 2561 ให้รับต่อไปจนอายุครบ 6 ปี และเด็กที่เกิดในปีนี้ให้รับสิทธิจนอายุครบ 6 ปี คาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนมากกว่า 1,400,000 คน

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ถือเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดต่อสังคมในระยะยาว เพราะจะช่วยให้เด็กมีทักษะที่สูงขึ้น มีผลการเรียนที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น การเจ็บป่วยลดลง อาชญากรรมลดลง ฯลฯ

ไม่เพียงเท่านั้น…เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนยังมีภาวะโภชนาการดีกว่าเด็กที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนและได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียว รวมทั้งเด็กกลุ่มนี้ยังเข้าถึงบริการทางการแพทย์หลังคลอดมากกว่าด้วย ส่วนกลุ่มแม่ที่ได้รับเงินอุดหนุนก็มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้น