วันพุธ, 3 มิถุนายน 2563

ผู้แทนพิเศษรัฐบาลติดตามความก้าวหน้าในการจัดตั้ง ชคต.ใน จชต. ตามยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม(มีคลิป)

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลติดตามความก้าวหน้าในการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

พลเอกปราการ  ชลยุทธ  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลประชุมเพื่อขับเคลื่อนความคืบหน้าในการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบล ตามแผนงานเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และพลตรีสมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และผู้บังคับกองบังคับการควบคุม กองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม มทบ.46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี

สำหรับการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบลเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังประจำถิ่นหรือคนในพื้นที่เป็นหลัก ตามยุทธศาสตร์ “ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนของตัวเอง” มีภาครัฐสนับสนุนและให้สวัสดิการ วันนี้สามารถบรรจุอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้และชุดคุ้มครองตำบล 164 ตำบล  รวมทั้งสิ้น 7,120 นาย อยู่ระหว่างการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการให้เหมาะสมและมีความปลอดภัย  ดำเนินการได้ร้อยละ 77.73  มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความสงบในพื้นที่ มีการถอดบทเรียนและฝึกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้การคัดเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่ให้กับชุมชนจะมีการตรวจสารเสพติดก่อนตาม “ยุทธศาสตร์คนดี” เพื่อให้ผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชน เป็นคนดี  โดยจะมีการประเมินประสิทธิภาพตามหลักวิชาการให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ

โอกาสนี้ พลเอกปราการฯ ได้ให้กำลังใจรวมทั้งรับทราบปัญหาและข้อขัดข้องของการทำงานในระดับพื้นที่เพื่อนำไปขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาระดับนโยบายต่อไป ด้านพลโทพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4  และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้เน้นย้ำให้ชุดคุ้มครองตำบลทำงานประสานกับหน่วยกำลังในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการข่าว เพื่อป้องกันเหตุ สามารถสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ให้ได้มากที่สุด