การศึกษา » 1 ปีภารกิจ ศปบ.จชต. ปฏิรูปการศึกษาแดนใต้

1 ปีภารกิจ ศปบ.จชต. ปฏิรูปการศึกษาแดนใต้

16 เมษายน 2019
520   0

เงื่อนปัญหา “ความไม่สงบ” ในพื้นที่ “จังหวัดชายแดนภาคใต้” เป็นเรื่องซับซ้อนละเอียดอ่อน

ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เคยกล่าวไว้เมื่อนานมาแล้วว่า…ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ไม่น่าจะมีความรุนแรงมากถึงขนาดนี้ หากผู้ที่แก้ปัญหามองเห็นและยอมรับความเหมือนในความแตกต่าง และมองเห็นความแตกต่างในความเหมือน ตราบใดที่คิดว่าจะครอบงำความเหมือนให้เป็นไปในแนวเดียวกันทั้งหมดจะเกิดปัญหาขึ้นทันที

อย่างไรก็ตาม อาจารย์สุธิวงศ์เชื่อว่า…การบริหารการศึกษาที่มีความเหมือนและความแตกต่างด้วยสัดส่วนเหมาะสมตามบริบทของสังคมทั้งลักษณะพื้นที่ ชุมชน เวลา จะแก้ปัญหาความไม่สงบเหล่านี้ได้

“การศึกษา” จะช่วยให้เห็นความเหมือนและความแตกต่าง สามารถเลือกที่จะนำมาใช้ประโยชน์เองได้…การศึกษาทำให้เกิดความรู้ เพาะบ่มให้เกิดนิสัยโดยมีรูปแบบ…เนื้อหาสาระแฝงอยู่

วันนี้ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้านโยบายบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นให้เกิดความเป็นเอกภาพในการดำเนินงานในพื้นที่ผ่านจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญ… “ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” หรือ “ศปบ.จชต.”

“ศปบ.จชต.” จะเป็นตัวเชื่อมประสานบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 6 หน่วยงานหลักทางการศึกษา เพื่อใช้ศักยภาพของหน่วยงานหลักมาสู่การขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการยกระดับศักยภาพและเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง

เพิ่มขีดความสามารถในการผลักดันนโยบายไปสู่ประชาชนในพื้นที่อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพ “การศึกษา” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

“หากภาคการศึกษาของเราไม่สามารถสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสและการเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพจากประชากรวัยเรียนในพื้นที่ได้ ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยใดๆก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพประชากร นี่คือประเด็นที่ถูกเน้นย้ำโดยพลเอกสุรเชษฐ์ ซึ่งเกาะติดพื้นที่มาโดยตลอด”

ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ บอกอีกว่า นโยบายสำคัญคือความพยายามอย่างมากที่จะให้การดำเนินงานของหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่มีความคล่องตัว…ไม่ทับซ้อน เพื่อบูรณาการร่วมกันแก้ไข ยกระดับคุณภาพการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในพื้นที่

“ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม และมอบโอกาสในการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองให้กับคนในพื้นที่ ภายใต้ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร…”

นี่คือหัวใจสำคัญที่เป็นเข็มทิศในการทำงานร่วมกัน หลอมรวมกันจนกลายมาเป็นกรอบการดำเนินการและก่อตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) มีสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ในพื้นที่กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ต้องย้ำว่า…ภารกิจหลัก คือ การขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการด้านการศึกษาของทุกหน่วยงานหลักในกระทรวงศึกษาธิการ

ภารกิจประสานงานและบริหารการศึกษานั้น เสมือนเป็นแกนขับเคลื่อน เป็นฟันเฟืองเชื่อมประสานกับ 6 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อสะท้อนความสำเร็จ ความก้าวหน้า ขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆที่ก่อประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี ไปพร้อมๆกันอย่างเป็นเอกภาพ

ผอ.ศปบ.จชต. สรุปบทบาทและภารกิจ “มือประสานสิบทิศ” 6 ด้านในรอบปีที่ผ่านมาให้ฟังว่า

หนึ่ง…การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง โดยจัดการเรียนการสอนให้เยาวชน…ประชาชนในพื้นที่มีความภาคภูมิใจ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สอง…การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาประชากรวัยแรงงานให้มีทักษะด้านภาษาที่ดี ส่งเสริมประสบการณ์…ทักษะอาชีพเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน ส่งเสริมอาชีพทางเลือก พัฒนาฝีมือแรงงาน ผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในท้องถิ่น ตามนโยบายเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

สาม…การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเน้นไปที่การสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาระบบการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ พัฒนาสื่อการเรียนรู้…แหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน

จัดทำหลักสูตรอิสลามฟัรฎูอีนประจำมัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของพื้นที่ พัฒนาครูให้มีศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถในการสอน เน้นการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่มุ่งเน้นการอ่านออกเขียนได้

สี่…การสร้างโอกาส ความเสมอภาค…เท่าเทียมกันทางการศึกษา โดยเน้นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส

นำประชากรวัยเรียนกลับสู่ระบบ ดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อย สร้างโรงเรียนต้นแบบด้านการกีฬาเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านกีฬา อาทิ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

ห้า…การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาน่าอยู่น่าเรียน จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา…ชุมชน

หก…การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิต…ทรัพย์สิน จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในพื้นที่ ในรูปแบบสานพลังประชารัฐ จัดกิจกรรมสมาร์ทออฟฟิศ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

“ขวัญกำลังใจของบุคลากรที่ทุ่มเททำงานในพื้นที่ ส่วนหนึ่งเกิดจากผลสัมฤทธิ์จากการเกาะติด อดทน พยายามแก้ไขปัญหาจนลุล่วงสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกส่วนหนึ่งมาจากการให้ความสำคัญของภาครัฐตั้งแต่ระดับนโยบายมาจนถึงการลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน รับรู้และร่วมแก้ไขปัญหา…”

ดร.วาทิต มีสนุ่น ฝากทิ้งท้ายว่า ความสำคัญของการยกระดับและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเดินหน้าอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ทั้งยังต้องดูแลสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เหล่าบุคลากรในพื้นที่ เป็นส่วนสำคัญซึ่งพึงดำเนินการควบคู่กันไป เพื่อประโยชน์…เพื่อโอกาสทางการศึกษาลูกๆหลานๆเราในอนาคต

“หากขาดซึ่งความทุ่มเท ความเสียสละอันเกิดจากเจตนาบริสุทธิ์ ภาพใหญ่ที่เราอยากเห็นความเข้มแข็งจากภายใน อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง คงสำเร็จได้ยาก”.

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์