วันอาทิตย์, 31 พฤษภาคม 2563

มทภ.4 ย้ำ!! แม้การเมืองยังไม่นิ่ง ต้องเดินหน้าสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้(มีคลิป)

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมพบปะประธานสภาสันติสุขตำบล ประจำปี 2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและนโยบายที่สำคัญของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวย้ำ ไปต่อไม่รอการเมืองไทยนิ่งไม่นิ่ง!! แต่การเดินหน้าสร้างสภาวะแวดล้อมเอื้อโต๊ะเจรจายังต้องเดินต่อ เผยคำตอบสุดฮิตคน จชต. คือเบื่อหน่ายความรุนแรง อยากทำมาหากินในสังคมสันติสุขและสงบสุข

วันนี้ (17 เมษายน 2562) เวลา 11.00 น. ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมพบปะประธานสภาสันติสุขตำบล ประจำปี 2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และนโยบายที่สำคัญของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ที่เคยได้ผ่านเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพูดคุยหาแนวทางเสริมสร้างสันติสุข ให้เกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ประธานสภาสันติสุขตำบล จำนวน 290 ตำบล รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวในที่ประชุมว่า “การขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ สร้างบรรยากาศรักษามิตรภาพและความจริงใจในการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นทางการรวบรวมและสะท้อนความคิดเห็นจากส่วนราชการในพื้นที่ ภาคประชาสังคมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคประชาชน เพื่อส่งข้อมูลให้กับคณะพูดคุยรวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อไม่ให้กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองในกลไกของการพูดคุย ซึ่งกระบวนการของสภาสันติสุขตำบลจะช่วยให้สามารถทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และขอขอบคุณทุกท่านในสภาสันติสุขตำบลที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป”

ทั้งนี้นโยบายการขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบล กำหนดนโยบายเร่งด่วนใน 3 เรื่องด้วยกันนั่นคืองานการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัยงานแก้ไขปัญหายาเสพติดและงานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นการสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเป็นหัวใจหลักในการแก้ไขปัญหาและดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี 2562 ดำเนินงาน โดยสภาสันติสุขตำบล มีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังร่วมกันในทุก ๆ ภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำศาสนา, ผู้นำทางศรัทธา และประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน, ระดับตำบล ได้บูรณาการการมีส่วนร่วมในการสะท้อนแก้ไขปัญหา เกิดการพัฒนาที่แท้จริงตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่ และร่วมขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาสร้างสังคมที่สงบสุข โดยปราศจากเงื่อนไข ที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรง ให้มีบรรยากาศเกื้อกูลต่อการพัฒนาและสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน

แต่การปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่ายที่รับผิดชอบก็ยังคงทำหน้าที่อย่างดีที่สุด เพราะยึดในหลักการปฏิบัติอันถูกต้อง ที่ไม่เกี่ยวกับปัญหาใดๆทางการเมืองที่ยังไม่นิ่งทั้งสิ้น เรายึดถือการทำหน้าที่ตามแผนปฏิบัติและระเบียบข้อกำหนดทุกประการตามที่มีอยู่แล้ว เพื่อสนับสนุนให้มีการพูดคุยโดยเร็วที่สุด อีกทั้งได้ประสานข้อมูลความคืบหน้าต่อเนื่องเป็นระยะๆ ให้กับ พล.อ.อุดมชัย หัวหน้าคณะพูดคุยฯ กับรัฐบาล ตรงนี้มีมาตรฐานความถูกต้องอย่างมีระบบแบบแผนที่วางแผนเป็นขั้นเป็นตอน โดยจากคำพูดทุกกลุ่มและยังรวมถึงประชาชนนับล้านคน ต่างก็ประสงค์อยากได้เห็นสันติสุขเกิดขึ้นจริงในเร็ววันและต่างไม่ต้องการให้มีเหตุการณ์ความรุนแรง เพราะเลือกที่จะอยากจะประกอบอาชีพในสังคมสันติสุขและสงบสุขท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมอันหลากหลายในพื้นที่นั้นกลับหวนคืนมา