การศึกษา » รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562

รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562

1 พฤษภาคม 2019
398   0

รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 “4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้” มุ่งเน้นให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองสู่การมีอาชีพ ตามความถนัดและความต้องการของตนเองโดยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ที่ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 “4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาความสามารถด้านวิชาการ และทักษะด้านวิชาชีพ และเผยแพร่ผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และรางวัลทุกประเภท พร้อมกล่าวว่า ความรู้ความสามารถที่นักเรียนได้รับจากการศึกษานั้น เป็นภาพสะท้อนความพยายามและความเอาใจใส่ของหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกวันนี้ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง ตลอดระยะเวลาเกือบ 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลโดยการนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีการปฏิรูปประเทศในหลายๆด้าน ซึ่งงานด้านการศึกษาก็เป็นงานสำคัญด้านหนึ่ง ซึ่งการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 รัฐบาลได้มุ่งเน้นให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองสู่การมีอาชีพ ตามความถนัดและความต้องการของตนเองโดยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน อย่างไรก็ตาม ในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพจนส่งผลให้ชุมชนและประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้องอาศัยกลไกที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกระดับตามกลไกประชารัฐ และจากการรายงานและการติดตามกำกับดูแลการบริหารงานด้านการศึกษาในระดับประเทศจนถึงระดับพื้นที่พบว่า การศึกษาไทยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ทุกภาคส่วนได้น้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง , มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม, มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี มาเป็นแนวทางในการพัฒนาทางด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง

………………………………………..