วันพุธ, 3 มิถุนายน 2563

ผู้แทนพิเศษฯ ประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 9

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 9 (2/2562) ติดตามความก้าวหน้า และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทักษิณา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 9 (2/2562) ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมี คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้แทนหน่วยงานการศึกษา และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้ชี้แจงความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานจากการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐในห้วงที่ผ่านมา พร้อมร่วมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ จากผู้นำทุกภาคส่วน ในการปฏิบัติงาน รวมถึงติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโครงการที่สำคัญ และงานที่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลต้องการขับเคลื่อนไปสู่ผลสัมฤทธิ์ อาทิ งานด้านการพัฒนา ด้านการเสริมสร้างความเข้าใจ และความมั่นคง เพื่อสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป โดยการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐครั้งที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล

 

……………………………………………