วันพุธ, 3 มิถุนายน 2563

ทหารไทย-มาเลย์ ร่วมในพิธีปิดการลาดตระเวนผสมตามแนวชายแดน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งสองประเทศ

กรมทหารราบที่ 5 และ กองพลน้อยทหารราบที่ 30 มาเลเซีย ร่วมในพิธีปิดการลาดตระเวนผสมตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 37 และเพิ่มศักยภาพในการลงทุน ส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวตามแนวชายแดน เพื่อนำไปสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พันเอก วรเดช เดชรักษา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกรมทหารราบที่ 5 ประธานฝ่ายไทย(TJC) และ พลจัตวา ฮัดซัน บิน เอ็มบอง ผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบที่ 30 มาเลเซีย ประธานร่วมฝ่ายมาเลเซีย (MJC)เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการลาดตระเวนผสมตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 37 ณ กองพันชายแดนที่ 5 บูกิตกายูอิตัม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

การลาดตระเวนผสมตามแนวชายแดน ไทย – มาเลเซีย เดิมคือ การลาดตระเวนร่วม ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย เป็นความร่วมมือทางทหารในระดับภูมิภาค โดย กองพลทหารราบที่ 2 กองทัพบกมาเลเซีย และกองพลน้อยตำรวจหน่วยปฏิบัติการทั่วไปภาคเหนือ ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย และฝ่ายไทย โดย กองพลทหารราบที่ 5 / กองกำลังเทพสตรี ซึ่งมีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในพื้นที่ตามแนวชายแดน ไทย – มาเลเซีย ในการจัดกำลังเข้าร่วม และมีสำนักคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค เป็นผู้ประสานงาน ต่อมา ได้มีการจัดทำแผนร่วมกัน โดยแต่ละฝ่ายจะทำการลาดตระเวนในเขตประเทศของตน ตามพื้นที่แนวชายแดน ในระยะ 1 กิโลเมตร ในเบื้องต้น ได้กำหนดพื้นที่ที่จะทำการลาดตระเวนไว้ 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ A (สงขลา – เคดาห์/เปอร์ลิส ) พื้นที่ B ( ยะลา – เปรัค ) และ พื้นที่ C ( นราธิวาส – กลันตัน ) ต่อมาจากการประชุม คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 75 ณ จังหวัดภูเก็ต ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ทั้งสองฝ่าย ตกลง ให้มีการขยายการลาดตระเวนร่วม ไปยังพื้นที่ D ( สตูล – เปอร์ลิส ) จึงทำให้มีการ ลาดตระเวนร่วม เป็น 4 พื้นที่ตั้งแต่นั้นมา

โดยการดำเนินการลาดตระเวนร่วมครั้งแรก กำหนดในพื้นที่ B ( ยะลา – เปรัค ) โดยกำลังของทั้งสองฝ่าย ได้ทำการลาดตระเวนในเขตระยะ 1 กิโลเมตร ในเขตประเทศของตน จากหลักเขตแดนที่ 50/10 ถึง หลักเขตแดนที่ 54/240 โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2542 – วันที่ 7 กรกฎาคม 2542 รวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 4 เดือน โดยฝ่ายไทยเป็น เจ้าภาพ และกระทำพิธีเปิด ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ปัจจุบันเป็น การลาดตระเวนผสมตามแนวชายแดน ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 ในพื้นที่ A ( สงขลา – เคดาห์ ) จากหลักเขตแดนที่ BP 28 ก พิกัด PH 779157 ถึง หลักเขตแดนที่ BP37 พิกัด QG 014097 ระยะทางโดยรวม 44.6 กม. และพื้นที่ D (สตูล – เปอร์ลิส) จากหลักเขตแดนที่ B/1 พิกัด PH 244098 ถึง หลักเขตแดนที่ 8B พิกัด PH 305401 ระยะทาง 46.1 กม. โดยใช้กำลัง 2 ชุดลาดตระเวนผสม โดยในแต่ละพื้นที่ จะใช้กำลัง ในการแลกเปลี่ยนจำนวน 12 นาย และประกอบกำลังเป็นชุดละ 30 นาย ทำการลาดตระเวน ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 – วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 และกระทำพิธีปิด การลาดตระเวนผสมในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ พัน.ชด.5 บูกิตกายูอิตัม ประเทศมาเลเซีย

ตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมด คงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานร่วมกันของกองทัพบกไทย และกองทัพบกมาเลเซีย ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีความร่วมมือและ พัฒนาความสัมพันธ์กันในทุกระดับ ในการแก้ไขปัญหาสิ่งผิดกฎหมาย เสริมสร้าง และพัฒนาความมั่นคง ตามแนวชายแดน และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งสองประเทศ ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย และเพิ่มศักยภาพในการลงทุน ส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวตามแนวชายแดน เพื่อนำไปสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

 

 

———————————-