วันพุธ, 3 มิถุนายน 2563

ครม.ไฟเขียวขยายพื้นที่สามเหลี่ยมมั่นคง คลุม’จะนะ’สงขลา ดันเป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจแห่งใหม่

        ครม.ไฟเขียวขยายพื้นที่สามเหลี่ยมมั่นคง คลุม’จะนะ’สงขลา ดันเป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจแห่งใหม่ เป็นเมือง “อุตสาหกรรมแห่งอนาคต”

        นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2562 มีมติเห็นชอบ ให้ขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ”สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เสนอ

        ศอ.บต.ได้รายงานว่า โครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ครม. มีมติอนุมัติ ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีพื้นที่ดำเนินการนำร่องใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสและอำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยครั้งนี้ จะขอขยายผลโครงการเมืองต้นแบบฯ ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ได้เห็นชอบกรอบแผนงานโครงการ ภายใต้เมืองต้นแบบฯ รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนา4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) และให้อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั้งระบบและครบวงจร เพื่อให้มีความเข้มแข็งและเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคใต้ตอนล่าง ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมทั้ง เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจไปยังประเทศอื่นๆโดยมุ่งเน้นการลงทุนของภาคเอกชนเป็นสำคัญ

        กรอบแผนงานโครงการของภาคเอกชน ได้แก่ แผนงานโครงการพ.ศ. 2562-2566 ประกอบด้วย 5 แผนงานโครงการ ได้แก่ 1.การพัฒนาท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 เป็นท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 ภายใต้วงเงินลงทุน 1.1 หมื่นล้านบาท การวางแผนและลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าทางเลือก (Energy Complex) 3.การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจะนะ 4.การบริหารจัดการด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม และ 5.การจัดตั้งกองทุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

        ทั้งนี้ มาตรการที่ ศอ.บต.ขอสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนไปลงทุนในพื้นที่ เช่น 1. มาตรการการรักษาความปลอดภัย 2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาครัฐสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยส่วนต่างอย่างน้อย 50%  3.การให้สิทธิประโยชน์ทางการคลังและการเงินแก่ภาคธุรกิจ 4.การลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธินิติกรรม การโอนและการจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุด เป็นต้น

        นอกจากนี้ ศอ.บต.ได้เสนอขอให้ประกาศพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้เป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ ตามนัยมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 และเสนอขอจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจ เมืองต้นแบบฯ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการ ตามที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ ไม่เกิน 8 คน โดยมอบหมายให้ ศอ.บต.ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นกรรมการและเลขานุการ

………………………………………