วันพุธ, 3 มิถุนายน 2563

อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต

10 มิ.ย. 2019
1282

         อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต อีกทั้งขานรับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล

          การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการพัฒนาของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับงานด้านการศึกษา ที่มุ่งเน้นการจัดทำหลักสูตรการศึกษาในศูนย์การศึกษาอิสลามประมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ ส่งเสริมการเรียนสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ ตั้งโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กวัยเรียนที่อยู่นอกระบบให้กับเข้ามารับการศึกษา เป็นต้น

          ประกอบกับเรื่องของการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งถือว่ามีความสำคัญกับคนในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างมากรัฐบาลจึงได้มีนโยบายในการตั้งอุทยานการเรียนรู้ โดยมีพันธกิจหลักในการส่งเสริมนิสัยการรักการอ่าน และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดชีวิตของเยาวชนและประชาชน เพื่อสร้างสรรค์สังคมฐานความรู้ที่ประชาชนสามารถก้าวทันโลก ซึ่งนับเป็นเริ่มต้นของการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส

          อุทยานการเรียนรู้นราธิวาสจัดตั้งขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยได้ก่อสร้างอาคารบริเวณสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส บนเนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน 09.8 ตารางวา 

          การออกแบบใช้แนวความคิดหลัก Conceptual Design คือ การใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ในการออกแบบจะเป็นลักษณะ Social Design ซึ่งยึดหลักการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเ พื่อเปิดโอกาสในการสร้างสรรค์การใช้งานโดย ศบ.บต. และได้ส่งมอบอาคารสำนักงานอุทยานการเรียนรู้นราธิวาสให้กับเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้เทศบาลเป็นหน่วยดำเนินการ และรับผิดชอบบริหารจัดการให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้

          ภายในอุทยานการเรียนรู้นราธิวาสแบ่งออกเป็นบริเวณ Reading Park ประกอบด้วย องค์ประกอบย่อย ดังนี้ ที่อ่านหนังสือเด็ก บันไดรักการอ่าน บริเวณห้องเรียน บริเวณทั่วไปสำหรับทุกวัย มีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ ลานสานฝัน (Open Square) เป็นลาน/เวทีทำกิจกรรมห้องอัดเสียงจัดรายการ หนังสือเสียง

          รวมถึงมีห้องอเนกประสงค์ (Mini Theater) สำหรับประชุม ฝึกอบรม ฉายภาพยนตร์มุมเครื่องดื่ม การยืม-การคืนหนังสือ ห้องละหมาด พื้นที่กันขโมย ที่ตั้งรองเท้า และพื้นที่ปฏิบัติอื่น ๆ

          โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้แสดงความเห็นว่าการศึกษาในปัจจุบัน จะอาศัยเพียงแต่การค้นคว้าองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ในสถานศึกษาเท่านั้นคงไม่พอ จำเป็นต้องมีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก

          “…จึงนับเป็นความโชคดีของเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียงที่จะได้มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยครบวงจร เชื่อมั่นว่าอุทยานการเรียนรู้นราธิวาสจะเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่ง ที่มีพื้นที่รวบรวมสาระความรู้ที่หลากหลาย ที่สำคัญยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมโอกาสในการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองของคนในพื้นที่สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล…”

          ขณะที่นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส กล่าวว่า เป้าหมายของการตั้งอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ กระจายโอกาสในการเข้าถึงการอ่านและการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่

          “…เป็นความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาส ที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศสร้างสรรค์ในการเข้าถึง และใช้บริการเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเองให้เกิดกับเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนชาวนราธิวาส และหวัดใกล้เคียง…”

          อย่างไรก็ตามในขณะนี้ ยังอยู่ในช่วงของการเปิดทดลองระบบการให้บริการอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอุทยานการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องทดลองระบบภายในอาคารก่อนที่จะให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเปิดบริการเพื่อทดลองระบบเป็นเวลา 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2562 ก่อนที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการต่อไป

………………………………..

ขอบคุณ :

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปพิชญานันท์ เทพรักษ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.นราธิวาส