ภัยแทรกซ้อน » ชาวเบตงร่วมใจปลูกป่าสิริกิติ์ ทดแทนป่าสงวนถูกคุกคามอย่างหนักจากกลุ่มนายทุนในพื้นที่

ชาวเบตงร่วมใจปลูกป่าสิริกิติ์ ทดแทนป่าสงวนถูกคุกคามอย่างหนักจากกลุ่มนายทุนในพื้นที่

24 มิถุนายน 2019
481   0

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา พลโท จตุพร กลัมพสุต ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก และ รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธี กับกิจกรรม “พาน้องท่องป่า” ท้องถิ่นปลูกป่า รักษ์น้ำ ณ ร.ร.บ้านใหม่วันครู 2503 โดยมีบุคลากรจากภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ยะลา  อบต.อัยเยอร์วง ป่าไม้ อำเภอเบตง นิคมฯเบตง ตำรวจ ตชด. สภ.อัยเยอร์เวง อุทยานแห่งชาติบางลาง โรงเรียนสังกัด สพฐ. ชมชมต้านโกงยะลา ผู้นำ และประชาชนในตำบลอัยเยอร์เวง รวม 400 คน รวมกันปลูกป่าสิริกิติ์ทดแทนป่าที่ถูกบุกรุกทำลายในพื้นที่บ้านไอเนาะเปาะ ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อปลุกฝังให้ประชาชนและเยาวชนยะลาตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ ซึ่งได้รับความสนใจท่ามกลางฝนที่ตก ทุกคนก็มีความสุขที่ได้ทำดี ปลูกป่าของแม่ เพื่อรักษ์น้ำตามแนวพ่อ ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง ที่ ประชาชนยะลาจะนำไปดำเนินการในพื้นที่อำเภออื่นในจังหวัดยะลาด้วย

ปัจจุบันพบว่าหลายพื้นที่ในเขตป่าของจังหวัดยะลา มักพบกลุ่มนายทุนลักลอบบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า เห็นได้จากเมื่อเดือนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าตรวจ พื้นที่บ้านไอเนาะเปาะ ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา พบร่องรอยบุกรุกป่าสิริกิตเป็นจำนวนมาก ทาง สำนักงาน ป.ป.ช.ยะลา จึงได้ร่วมกับหลายภาคส่วน จัดโครงการท้องถิ่นจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยเน้นนำกลุ่มเยาวชน และประชาชนร่วมดำเนินการปลูกจิตสำนึกในการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมกันนี้ยังขอให้ท้องถิ่นเร่งดำเนินการร่วมกับหน่วยงานป่าไม่สืบสวนป้องกันการลักลอบกระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานมีเอกภาพและประสิทธิภาพ ทางอำเภอเบตงได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มมวลชนทุกรูปแบบ ให้เข้าถึงนโยบายและแนวทางในการดูแลรักษาป่าไม้ ปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ให้กับเด็กและเยาวชน ทั้งในและนอกโรงเรียน สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน ปราบปราม และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้คงความสมดุลตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน และประชาสัมพันธ์เน้นหนัก ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ เกิดความรัก หวงแหน และเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่

 

สำหรับ “ ป่าสิริกิติ์ ” ป่าในพระนามาภิไธย เกิดจากความห่วงใยผืนป่าของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ ให้ตำรวจตระเวนชายแดนช่วยกันดูแลคุ้มครองรักษาผืนป่าแห่งนี้ โดยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท ในนาม ชุดพิทักษ์ป่าพระนามาภิไธย เป็นผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่ป่า และดูแลความปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือกับประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบทั้งผืนป่า ลาดตระเวนทั้งบนบกและในน้ำ เพื่อป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย การก่อความไม่สงบในพื้นที่ ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า หาของป่า ล่าสัตว์สงวน บุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อให้ป่าฮาลา – บาลา ได้ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบป่าและพื้นที่ข้างเคียงใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรักษาดูแลมรดกที่ธรรมชาติสร้างไว้ให้ ตลอดจนหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีให้ดำรงคงอยู่กับท้องถิ่นตลอดไป

 

 


แก๊งมอดไม้รุกป่าสงวนป่าพระนามาภิไธยพื้นที่อำเภอเบตง