การศึกษา » นักศึกษาใน จชต.ที่นับถือศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่นอาจมีเฮ!!

นักศึกษาใน จชต.ที่นับถือศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่นอาจมีเฮ!!

28 มิถุนายน 2019
2567   0

เฟสบุ๊ค Rukchart Suwan ซึ่งเป็นของ นายรักชาติ สุวรรณ์ ประธานเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ได้ทำการเผยแพร่ข้อความว่า เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ได้รับหนังสือตอบจากกรมการปกครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรณีขอให้ทบทวน และขอโอกาสทางการศึกษา

โดยหนังสือตอบกลับฉบับดังกล่าว มาจากกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กลุ่มงานบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม กรมการปกครอง ลงนามโดย นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ความว่า

ตามที่เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ได้ทำหนังสือถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เรื่อง “ขอให้ทบทวนโควตาการเรียน ในโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562 – 2566” โดยขอให้นักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่นๆ สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ เพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติและเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น

กรมการปกครองขอเรียนว่า “ข้อคิดเห็นของท่านสอดคล้องกับความเห็นของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2548” เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นดังกล่าว กรมการปกครองจึงขอรับความเห็นของท่านไว้ประกอบการพิจารณาต่อไป…

ที่มา:เฟสบุ๊ค Rukchart Suwan