วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

เร่งตรวจสารพันธุกรรม ช่วยเหลือคนไทย 5 จชต.ไร้สัญชาติ เพื่อเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ (มีคลิป)

ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติในพื้นที่ 5 จชต. ครั้งที่ 1 เพื่อให้ผู้ขอรับการตรวจสารพันธุกรรม DNA เป็นบุคคลที่มีสถานะเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์

วันที่ 20 ก.ค.62 ที่หน้าอาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ขอรับการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ในพื้นที่จังหวัดยะลา สงขลา และสตูล โดยผู้ขอมีบัตร จำนวน 144 คน บุคคลอ้างอิง 106 รวมจำนวน 250 คน เข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นสืบเนื่องจากคนไร้สัญชาติ/ไร้สถานนะทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่ในพื้นที่ 5 จชต. มีจำนวน 13,908 คน และประชาชนผู้อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากผู้มีสัญชาติไทย แต่อยู่ในสถานะไร้ตัวตนทางทะเบียนราษฎร หรือเป็นบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติอีกไม่น้อยกว่า 500 คน ศอ.บต.ได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในคราวเสด็จพระราชดำเนิน ศอ.บต. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ทำให้เกิดความเสมอภาคในด้านสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย สามารถเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐมีความกินดีอยู่ดี ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม และนำพาสังคมสู่ความสันติสุข ภายใต้ความร่วมมือกับกรมการปกครอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มดำเนินโครงการในปี 2560 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว สามารถดำเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร/ออกบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว รวมจำนวน 338 คน สำหรับในปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินกิจกรรมตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในประเทศมาเลเซีย จำนวน 1,160 คน 

ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมมีการชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงงานทะเบียนราษฎร และครอบครัว การให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์และหน้าที่ตามกฎหมายของไทย กระบวนการตรวจสารพันธุกรรม และขั้นตอนการดำเนินการภายหลังการได้รับผลตรวจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงขั้นตอนหลักการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติเป็นการช่วยเหลือคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติ ให้เป็นบุคคลที่มีสถานะเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์และได้รับสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ ได้ร่วมเยี่ยมและพบปะประชาชนผู้ขอรับการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ในพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนตามนโยบาย “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ” ในโอกาสลงพื้นที่ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศอ.บต. 

สำหรับการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ในพื้นที่ 5 จชต. ศอ.บต.ได้กำหนดจัดตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติในพื้นที่ 5 จชต. ประกอบด้วยจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล เป้าหมายจำนวน 1,000 คน กำหนดตรวจจำนวน 3 ครั้ง โดยในครั้งต่อไปจะเป็นครั้งที่ 2 มีกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดนราธิวาส เป็นลำดับต่อไป

………………………………………….