ทั่วไป » ขอชื่นชมแม่ทัพภาคที่ 4 “ที่มีความจริงจัง จริงใจ” ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ขอชื่นชมแม่ทัพภาคที่ 4 “ที่มีความจริงจัง จริงใจ” ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

25 กรกฎาคม 2019
614   0

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างความยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ชื่นชมแม่ทัพภาคที่ 4 ที่มีความจริงจัง จริงใจในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างแท้จริง

วันนี้ 25 ก.ค. 2562 เวลา 10.45 น. ที่ห้องพิมพ์มาดา 3  โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท  อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์  แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  4  ประชุมพบปะคณะที่ปรึกษาเสริมสร้างความยุติธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายรัฐ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนสภาพปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการอำนวยความยุติธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐต่อประชาชน เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาในแต่ละกรณีภายใต้หลักสันติวิธี โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต จำนวน 205 คน ร่วมพูดคุยเสนอแนะแนวทาง

การประชุมในวันนี้ เป็นการพบปะพูดคุยรับทราบแนวความคิด ข้อเสนอของคณะที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างความยุติธรรมรวมถึงเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพลโทพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้นำเสนอนโยบายการดำเนินงาน 5 เรื่องสำคัญ คือ

1.ทำให้พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย 

2.แก้ปัญหายาเสพติด ทุกระบบ

3.เป็นมิตรกับทุกภาคส่วน (พูดคุยสันติสุขกับทุกกลุ่ม)

4.รวมใจไทยหนึ่งเดียว (พหุวัฒนธรรม ภายใต้ธงไตรรงค์)

5.กลมเกลียวสร้างสรรค์สันติสุข (ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต)

นอกจากนี้ ได้บอกเล่าสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคมขณะนี้ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ได้เข้าใจถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง ให้เห็นขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อกรณีต่างๆ ที่ดำเนินการตามหลักฐานภายใต้กฎหมาย เพื่อประกอบเป็นข้อมูลในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ทุกฝ่าย ทั้งนี้เป้าหมายของการมาวันนี้เพื่อมารับฟังข้อเสนอทุกเรื่องด้วยความจริงใจ เพื่อร่วมกันคิด รวมกันทำ แสวงหาแนวทางป้องกันและขจัดปัญหาของพื้นที่ได้อย่างตรงจุด ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

ด้านคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างความยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ชื่นชมแม่ทัพภาคที่ 4 ที่มีความจริงจัง จริงใจในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ได้เสนอแนะความคิดเห็น ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

 

 

————————-