การศึกษา » ศปบ.จชต. เสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา และพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ

ศปบ.จชต. เสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา และพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ

28 กรกฎาคม 2019
453   0

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา และพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรม ในสถานศึกษา และพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

            การจัดอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีความรู้ มีความเข้าใจในการเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาครู สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดการเสริมสร้างทักษะในการคิดแบบบูรณาการ และเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมของรัฐ รวมทั้งยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่ง มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย นักเรียนและครูจากโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 115 คน ครู จำนวน 154 คน วิทยากร จำนวน 7 คน ผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 11 คน และเจ้าหน้าที่ ศปบ.จชต. จำนวน 11 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 298 คน และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการเสริมสร้างภาวะผู้นำด้านประชาธิปไตยและสังคม พหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นอย่างดี

            การอบรมในครั้งนี้ มุ่งหวังให้นักเรียนในโรงเรียนในโครงการพระราชดำริเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยอมรับ และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ในสังคม สามารถนำวิถีประชาธิปไตยไปใช้ชีวิตประจำวันและในโรงเรียนได้ ให้เป็นคนดีคนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรมมีทักษะภาวะผู้นำในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อเอื้อให้เกิดความเข้าใจในการสร้างสันติสุข นำไปสู่การสร้างความเข้าใจต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล ให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข และครูได้รับการพัฒนาให้สามารถต่อยอดการเสริมสร้างทักษะในการคิดแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

 

…………………………………………………