วันอาทิตย์, 31 พฤษภาคม 2563

ส่งกำลัง อส.เข้าฝึกหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ รักษาความปลอดภัยประชาชน

ยะลา – ส่งกำลัง อส.เข้าฝึกหลักสูตร “การจัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จชต.” เพิ่มประสิทธิภาพ รักษาความปลอดภัยประชาชน

วันที่ (29 ก.ค. 62) ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดยะลา ได้มีบรรดาครอบครัว ญาติพี่น้องของสมาชิกอาสารักษาดินแดน จำนวนมาก เดินทางมารอส่งสมาชิกอาสารักษาดินแดน ที่จะไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 ที่โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยก่อนที่จะเดินทาง นายสาโรจน์ กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้มาร่วมพบปะพูดคุย ให้โอวาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนออกเดินทาง โดยมีนายวันสุกรี แวมามะ ป้องกันจังหวัดยะลา/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ชี้แจงขั้นตอนในการเข้ารับการฝึกอบรมลักสูตร การจัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังพล สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรอง ให้สามารถปฏิบัติภารกิจที่กำหนดไว้ในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 และนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อก้าวผ่านไปสู่ขั้นการแก้ไขปัญหาขั้นที่ 3 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (การเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน) โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังพล สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อเข้ารับรับผิดชอบภารกิจเชิงรับ และลดระดับการใช้กำลังทหาร ทยอยส่งมอบพื้นที่ให้กับหน่วยงานและราชการปกติ ตลอดจนให้กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มีความเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงานในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่แทนกำลังทหารหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

สำหรับการฝึกอบรมรุ่นนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ทุกกองร้อย จำนวน 180 นาย และกองร้อยบังคับการและบริการท่าสาป (ท่าสาป) จำนวน 8 นายรวมทั้งสิ้น 188 นาย ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 12 กันยายน 2562 รวม 45 วัน ณ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

———————————–