ทั่วไป » เยาวชนจิตอาสาสภา-แตออ ร่วมใจเป็นหนึ่งระดมความคิด ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ

เยาวชนจิตอาสาสภา-แตออ ร่วมใจเป็นหนึ่งระดมความคิด ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ

31 กรกฎาคม 2019
357   0

ยะลา – ชมรมเยาวชนจิตอาสาสภาแต – ออ ร่วมระดมแนวคิดเห็น ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ พร้อมสร้างประโยชน์ใต้ธงไตรรงค์แบบพหุวัฒนธรรม

วันที่ 30 ก.ค.62 ที่ ร้าน A- FA Sea Food สวนน้ำตลาดใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา พันโท นรบดี บัวสุสวรรณ รองผู้อำนวยการ กองภาคประชาสังคมศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธาน เปิดกิจกรรม จิตอาสาภาคประชาสังคม การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และสังคมพหุวัฒนธรรมใต้ร่มธงไตรรงค์เพื่อทำความดีถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ จากนั้น นายรุสตาน อาลี นายกชมรมเยาว์ชนจิตอาสาสภาแต-ออ นายอัฟนันต์ ดารอ ร่วมขับร้องเพลงชาติสรรเสริญพระบารมี,เพลงชาติไทยม รักกันไว้เถิด ใต้ร่มธงไตรรงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติเป็นหนึ่งเดียว สร้างพื้นที่ปลอดเหตุ คนปลอดภัย ต้านการการยุงเกี่ยวกับนาเสพติดทุกรูประบบ สร้างมิตรทุกภาคส่วน ร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว ให้กลมเกลียวสร้างสรรค์สันติสุข

จากนั้น นายอามะ สนิ บัณฑิตอาสาได้เป็นแกนนำหลักนำเยาว์ชน ประมาณ 100 คน ระดมสมองเพื่อหาแนวทางสร้างสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบนโยบายของ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ที่เน้นหนักในเรื่องของพื้นที่ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัย เน้นแก้ปัญหายาเสพติดทุกระบบ เป็นมิตรกับทุกภาคส่วน หรือการพูดคุยสันติสุขกับทุกกลุ่ม รวมใจไทยหนึ่งเดียว หรือ พหุวัฒนธรรมภายใต้ธงไตรรงค์ และ กลมเกลียวสร้างสรรค์สันติสุข ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต

นอกจากนี้ ชมรมเยาว์ชนจิตอาสาสภาแต-ออ ได้ร่วมกันแปลตัวอักษรคำว่า “Peace” ที่มีความหมายว่า “สันติสุข” กิจกรรมดังกล่าวทาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยศูนย์สันติวิธีร่วมกับ ชมรมเยาว์ชนจิตอาสาสภาแต-ออ จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พันโทนรบดี บัวสุวรรณ รองผู้อำนวยการ กองภาคประชาสังคมศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 สน. กล่าวว่า “เราจะสร้างความเข้าใจทุกองค์กร ภาคส่วน และผู้นำ ตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ที่จะสร้างพื้นที่ชายแดนใต้ให้ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย อนาคตไร้สิ่งเสติดทุกชนิด รวมกันอยู่อย่างพหุวัฒนธรรมใต้ธงไตรรงค์ ให้มีความกลมเกลียวร่วมสร้างสรรค์สันติสุข โดยให้เกิดจากความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ด้วยการนำเสนอปัญหาทุกอย่างพร้อมๆกับการร่วมกันแก้ไขปัญหานั้นด้วยกัน” โดยให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ มีส่วนร่วมในการออกแบบ ระเบิดความคิดจากข้างในให้ออกมาเป็นรูปธรรมสู่การปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาที่เป็นจริง

นางคอลีเยาะ หะหลี ตัวแทนเยาวชนกลุ่มจิตอาสาสภาแต-ออ กล่าวว่า ขอขอบคุณศูนย์สันติวิธี ที่ได้เปิดโอกาสให้น้องๆเยาว์ชนได้มีพื้นที่แสดงออกทางความคิดและร่วมทำกิจกรรมดีๆให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่

 “จากกลุ่มเล็กๆที่มีความคิดจิตอาสา พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมให้เกิดสันติสุข เชื่อมโยงนำเสนอกิจกรรมระดมความคิดเห็นผ่านกิจกรรมวาดฝันด้วยมือเปล่าของกลุ่ม ให้สะท้อนถึงทุกภาคส่วน และกลุ่มที่เห็นต่างจากภาครัฐ ได้หันหน้ามาพูดคุยกัน ดีกว่าการโจมตีไปมา เรามีสิทธิ์เท่าเทียมกัน ที่จะเรียกร้องความเป็นธรรม บนผลประโยชน์ของชาติ และการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาจะทำให้เกิดการสูญเสียมากมาย และไม่เป็นผลดีต่อชาติและบ้านเมือง” เชื่อว่าการระดมแนวคิดจุดเล็กๆแบบนี้ จากรุ่นสู่รุ่นจะทำให้ขยายความคิดที่สร้างสรรค์ และจะเติบโตในความคิดบวกต่อประชาชนในอนาคตต่อไป.

 

 

————————–