การศึกษา » ขับเคลื่อนการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ สอดคล้องกับอัตลักษณ์และบริบทพื้นที่

ขับเคลื่อนการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ สอดคล้องกับอัตลักษณ์และบริบทพื้นที่

31 กรกฎาคม 2019
367   0

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับกศน.จังหวัดยะลา เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 

วันที่ (30 ก.ค. 62) ที่ห้องประชุมกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พล.ต.สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เปิดการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ ผู้บริหาร กศน. และครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ เข้าร่วม

นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้กำหนดให้พื้นที่ 44 อำเภอ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา (4 อำเภอ คือ เทพา จะนะ นาทวี และสะบ้าย้อย) เป็นการจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องคำนึงถึงความลงตัว และสอดคล้องกับอัตลักษณ์และบริบทพื้นที่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการตามวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และบริบทของการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ ถือว่ามีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะสถาบันศึกษาปอเนาะเป็นสถาบันทางการศึกษาที่อยู่คู่สังคมชายแดนภาคใต้มาอย่างยาวนาน เป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชน และประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่

ทั้งนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ได้เข้าไปมีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ จัดทักษะอาชีพ รวมทั้งสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยมีครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ซึ่งถือเป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้จัดการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ ดังกล่าวขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้บริหาร กศน. ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ โต๊ะครูประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 214 คน ในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้รับทราบแนวทางการดำเนินกิจกรรมในสถาบันศึกษาปอเนาะ สามารถนำแนวทางการจัดกิจกรรมไปดำเนินงานในสถาบันศึกษาได้

 

 

————————-